نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Specifeel NH butter Argan افزودنی > بهبود دهنده سطح > عامل بافت دهنده
افزودنی > کاهنده ویسکوزیته
ROELMI Brasca
سازیبا
Efka® FA 4620 افزودنی > ترکننده > پلیمرها
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > کاهنده ویسکوزیته
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Efka® 7554 افزودنی > ترکننده
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > کاهنده ویسکوزیته
پوشش ها > مرکب > اسکرین
پوشش ها > مرکب > فلکسو
پوشش ها > مرکب
BASF
ب آ اس اف ایران
Block-copolymer® افزودنی > کاهنده ویسکوزیته
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > هایپردیسپرسانت
پوشش ها > مرکب BASF
ب آ اس اف ایران
Laromer® POEA افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت
افزودنی > کاهنده ویسکوزیته
پوشش ها > پخت نوری BASF
ب آ اس اف ایران
Laromer® TBCH افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت
افزودنی > کاهنده ویسکوزیته
پوشش ها > پخت نوری BASF
ب آ اس اف ایران
Efka® PX 4310 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > کاهنده ویسکوزیته
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا > رنگ و رزین
Vestowax® SH 105 افزودنی > واکس ها > پارافینی
افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت
افزودنی > کاهنده ویسکوزیته
افزودنی > واکس ها
چسب ها Evonik
ایوانیک ایران > رزینهای چسب و پوشش
Vestowax® AV 5012 افزودنی > واکس ها > پلی اتیلنی
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت
افزودنی > کاهنده ویسکوزیته
چسب ها Evonik
ایوانیک ایران > رزینهای چسب و پوشش
Vestowax® A 415 افزودنی > واکس ها > پارافینی
افزودنی > واکس ها > پلی اتیلنی
افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت
افزودنی > کاهنده ویسکوزیته
چسب ها Evonik
ایوانیک ایران > رزینهای چسب و پوشش
Vestowax® A 411 افزودنی > واکس ها > پارافینی
افزودنی > واکس ها > پلی اتیلنی
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت
افزودنی > کاهنده ویسکوزیته
چسب ها Evonik
ایوانیک ایران > رزینهای چسب و پوشش
Vestowax® A 227 افزودنی > واکس ها > پارافینی
افزودنی > واکس ها > پلی اتیلنی
افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
افزودنی > کاهنده ویسکوزیته
چسب ها Evonik
ایوانیک ایران > رزینهای چسب و پوشش
Viscobyk® -5125 افزودنی > کاهنده ویسکوزیته پوشش ها Byk
توان
Viscobyk® -5120 افزودنی > کاهنده ویسکوزیته پوشش ها Byk
توان
Viscobyk® -5100 افزودنی > کاهنده ویسکوزیته پوشش ها Byk
توان
صفحه 1 از 2 (22 مورد)