نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Tego® Alkanol S 2 Pellets افزودنی > امولسیفایر > آب در روغن
افزودنی > امولسیفایر > روغن در آب
Evonik
ایوانیک ایران
TEGO® STO V افزودنی > امولسیفایر > آب در روغن
افزودنی > امولسیفایر > کمک امولسیفایر
Evonik
ایوانیک ایران
TEGO® SMS افزودنی > امولسیفایر > آب در روغن
افزودنی > امولسیفایر > کمک امولسیفایر
Evonik
ایوانیک ایران
TEGO® SMO V افزودنی > امولسیفایر > آب در روغن
افزودنی > امولسیفایر > کمک امولسیفایر
Evonik
ایوانیک ایران
TEGO® SML افزودنی > امولسیفایر > آب در روغن
افزودنی > امولسیفایر > کمک امولسیفایر
Evonik
ایوانیک ایران
Protegin® XN افزودنی > امولسیفایر > آب در روغن Evonik
ایوانیک ایران
Protegin® WX افزودنی > امولسیفایر > آب در روغن Evonik
ایوانیک ایران
Protegin® W افزودنی > امولسیفایر > آب در روغن Evonik
ایوانیک ایران
Isolan® PDI افزودنی > امولسیفایر > آب در روغن Evonik
ایوانیک ایران
Isolan® GPS افزودنی > امولسیفایر > آب در روغن Evonik
ایوانیک ایران
Isolan® GO 33 افزودنی > امولسیفایر > آب در روغن Evonik
ایوانیک ایران
Isolan® GI 34 افزودنی > امولسیفایر > آب در روغن Evonik
ایوانیک ایران
Abil® WE 09 افزودنی > امولسیفایر > آب در روغن Evonik
ایوانیک ایران
Abil® EM 90 افزودنی > امولسیفایر > آب در روغن Evonik
ایوانیک ایران
ABIL® EM 97 S افزودنی > امولسیفایر > آب در روغن
افزودنی > امولسیفایر > کمک امولسیفایر
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
Evonik
ایوانیک ایران