نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
SILRES® BS 38 افزودنی > ضد رطوبت پوشش ها Wacker
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
SILRES® BS 1346 افزودنی > ضد رطوبت پوشش ها Wacker
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
SILRES® BS 4004 افزودنی > ضد رطوبت پوشش ها > آب پایه Wacker
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
SILRES® BS 1306 افزودنی > ضد رطوبت > سیلیکونی پوشش ها > آب پایه Wacker
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
SILRES® BS 290 افزودنی > ضد رطوبت > سیلیکونی پوشش ها > صنعتی Wacker
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
104-NFS افزودنی > آبگریز کننده
افزودنی > ضد رطوبت
پوشش ها > آب پایه نانو فراز سپاهان
Tego® Sun T 805 افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > پیگمنت های اصلاح شده و پودرها
افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری
افزودنی > ضد رطوبت
Evonik
ایوانیک ایران
AEROSIL® R 812 افزودنی > آبگریز کننده
افزودنی > خشک کن
افزودنی > پرکننده ها > سیلیکا
افزودنی > ضد رطوبت
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
پوشش ها > پودری
پوشش ها
چسب ها
چسب ها > درزگیر و آب بند
Evonik
ایوانیک ایران > سیلیکا
Vestamin® IPD افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت > آمین ها
افزودنی > ضد خوردگی
افزودنی > ضد رطوبت
پوشش ها
چسب ها
Evonik
ایوانیک ایران > هاردنرهای اپوکسی و پلی یورتان
Cerafak® 127N افزودنی > واکس ها
افزودنی > کنترل کننده لغزش > واکس ها
افزودنی > ضد بلوکه شدن > واکس ها
افزودنی > ضد رطوبت > واکس ها
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
Byk
توان
Cerafak® 116 افزودنی > واکس ها
افزودنی > ضد بلوکه شدن > واکس ها
افزودنی > ضد رطوبت > واکس ها
پوشش ها > حلال پایه Byk
توان
Aquacer® 537 افزودنی > واکس ها > پارافینی
افزودنی > کنترل کننده لغزش > واکس ها
افزودنی > ضد بلوکه شدن > واکس ها
افزودنی > ضد رطوبت > واکس ها
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
Byk
توان
Aquacer® 498 افزودنی > واکس ها > پارافینی
افزودنی > کنترل کننده لغزش > واکس ها
افزودنی > ضد بلوکه شدن > واکس ها
افزودنی > ضد رطوبت > واکس ها
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > مرکب
Byk
توان
Aquacer® 539 افزودنی > واکس ها > پارافینی
افزودنی > کنترل کننده لغزش > واکس ها
افزودنی > ضد سایش کننده > واکس ها
افزودنی > ضد بلوکه شدن > واکس ها
افزودنی > ضد خش کننده > واکس ها
افزودنی > ضد رطوبت > واکس ها
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
Byk
توان
Aquacer® 535 افزودنی > واکس ها > پارافینی
افزودنی > کنترل کننده لغزش > واکس ها
افزودنی > ضد سایش کننده > واکس ها
افزودنی > ضد بلوکه شدن > واکس ها
افزودنی > ضد خش کننده > واکس ها
افزودنی > ضد رطوبت > واکس ها
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
Byk
توان
صفحه 1 از 3 (35 مورد)