نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Nipacide TK 2 افزودنی > بایوساید/ضد کپک پوشش ها > آب پایه Clariant
گروه شیمیایی میثاق
Nipacide® TBXB افزودنی > بایوساید/ضد کپک > آفت کش و نگهدارنده درون ظرف پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > حلال پایه
Clariant
شرکت هوپاد
Nipacide CBX LC افزودنی > بایوساید/ضد کپک پوشش ها > آب پایه Clariant
شرکت هوپاد
JMAC™ S 10 افزودنی > بایوساید/ضد کپک پوشش ها > پودری Clariant
شرکت هوپاد
JMAC™ LP 10 افزودنی > بایوساید/ضد کپک پوشش ها Clariant
شرکت هوپاد
JMAC™ COMPOSITE PG افزودنی > بایوساید/ضد کپک پوشش ها > پودری
پوشش ها
Clariant
شرکت هوپاد
Rocima™ 623 افزودنی > بایوساید/ضد کپک
افزودنی > نگهدارنده
چسب ها > آب پایه
پوشش ها
چسب ها > درزگیر و آب بند
BASF
پرشیا نجد > شیمی ساختمان
پلی پروپيلن آنتی باکتریال نانو مواد > اکسید روی
افزودنی > بایوساید/ضد کپک
پلیمر > پلی پروپیلن
پوشش ها رنگدانه سیرجان
نانو کلوئید نقره-4000ppm افزودنی > بایوساید/ضد کپک
افزودنی > بهبود دهنده رسانایی
نانو مواد > نانونقره
پوشش ها باران شیمی پاسارگاد
Nipacide® PZT افزودنی > بایوساید/ضد کپک پوشش ها > آب پایه Clariant
گروه شیمیایی میثاق
Nipacide® PZI افزودنی > بایوساید/ضد کپک > آفت کش و حفاظت کننده ی فیلمی پوشش ها > آب پایه Clariant
شرکت هوپاد
Nipacide® JMDB 46 افزودنی > بایوساید/ضد کپک > آفت کش و نگهدارنده درون ظرف پوشش ها > آب پایه Clariant
شرکت هوپاد
Nipacide® JMBT 11 افزودنی > بایوساید/ضد کپک > آفت کش و نگهدارنده درون ظرف پوشش ها > آب پایه Clariant
شرکت هوپاد
Nipacide® IPBC 30 افزودنی > بایوساید/ضد کپک > آفت کش و حفاظت کننده ی فیلمی
افزودنی > بایوساید/ضد کپک > جلبک زدا و قارچ کش
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > حلال پایه
Clariant
شرکت هوپاد
Nipacide® BSM2 افزودنی > بایوساید/ضد کپک > آفت کش و نگهدارنده درون ظرف پوشش ها > آب پایه Clariant
شرکت هوپاد