نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
TEXANOL Ester Alcohol افزودنی > تشکیل دهنده فیلم
افزودنی > منعقد کننده
پوشش ها
پوشش ها > مرکب
Eastman
کیان رزین
Loxanol® CA 5308 افزودنی > تشکیل دهنده فیلم پوشش ها BASF
ب آ اس اف ایران
Hydropalat® 816 افزودنی > ترکننده
افزودنی > تشکیل دهنده فیلم
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > مرکب
پوشش ها > مرکب > وارنیش
BASF
ب آ اس اف ایران
Lusolvan PP افزودنی > تشکیل دهنده فیلم پوشش ها BASF
ب آ اس اف ایران
Tegosoft® CI افزودنی > تشکیل دهنده فیلم
افزودنی > حل کننده
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Tego® Cosmo PGA افزودنی > تشکیل دهنده فیلم
افزودنی > صیقل دهنده/نرم کننده
افزودنی > مرطوب کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Tego® Cosmo LSG افزودنی > تشکیل دهنده فیلم
افزودنی > محافظت کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Rewopal® PIB 1000 افزودنی > براق کننده بصری(اپتیکال)
افزودنی > تشکیل دهنده فیلم
افزودنی > نرم کننده/پلاستیسایزرها
Evonik
ایوانیک ایران
Diaformer® Z-712N افزودنی > تشکیل دهنده فیلم Clariant
شرکت هوپاد
Diaformer® Z-632N افزودنی > تشکیل دهنده فیلم Clariant
شرکت هوپاد
Aristoflex® A 60 افزودنی > تشکیل دهنده فیلم Clariant
شرکت هوپاد
Plantasens® VP R15 افزودنی > تشکیل دهنده فیلم
افزودنی > محافظت کننده
افزودنی > مرطوب کننده
Clariant
شرکت هوپاد
Tego® HuMax 7007 افزودنی > تشکیل دهنده فیلم
افزودنی > جاذب رطوبت
پوشش ها Evonik
ایوانیک ایران