نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
McLube 1805G افزودنی > رهاسازها کامپوزیت ها McLube
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
McLube 1805A افزودنی > رهاسازها کامپوزیت ها McLube
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
McLube 1711L افزودنی > رهاسازها کامپوزیت ها > رشته پیچی
پلاستیک ها > قالبگیری تزریقی
پلاستیک ها > قالبگیری چرخشی
کامپوزیت ها > لایه گذاری دستی
McLube
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
MA 2028 افزودنی > رهاسازها McLube
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
MA 1229 افزودنی > رهاسازها کامپوزیت ها McLube
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
MA 1209 افزودنی > رهاسازها پوشش ها McLube
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Tego® RC 902 افزودنی > رهاسازها چسب ها > پخت نوری
پوشش ها
چسب ها
Evonik
ایوانیک ایران
Tego® RC 715 افزودنی > رهاسازها چسب ها > پخت نوری
پوشش ها
چسب ها
Evonik
ایوانیک ایران
Tego® RC 711 افزودنی > بهبوددهنده چسبندگی
افزودنی > رهاسازها
چسب ها > پخت نوری
پوشش ها
چسب ها
Evonik
ایوانیک ایران
Tego® RC 709 افزودنی > رهاسازها چسب ها > پخت نوری
پوشش ها
چسب ها
Evonik
ایوانیک ایران
Tego® RC 706 افزودنی > رهاسازها چسب ها > پخت نوری
پوشش ها
چسب ها
Evonik
ایوانیک ایران
Tego® Photo Compound 750 افزودنی > رهاسازها چسب ها > پخت نوری
پوشش ها
چسب ها
Evonik
ایوانیک ایران
Byk® -A 535 افزودنی > رهاسازها چسب ها Byk
توان
BYK-A 525 افزودنی > رهاسازها
افزودنی > ضد کف/ضد حباب > سیلیکونی
پوشش ها
چسب ها
Byk
توان ، کیان رزین
KLK B1802 افزودنی > رهاسازها پلاستیک ها بازرگانی کوثر