نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
مونومر بوتيل اكريلات مونومر > مونومرهای آکریلاتی و متاکریلاتی پوشش ها > آب پایه LG Chem
شرکت پاژبهفر ایرانیان
SU 5200 مونومر > مونومرهای آکریلاتی و متاکریلاتی > اپوکسی (مت)اکریلات پوشش ها
چسب ها
پوشش ها > مرکب
SOLTECH LTD
کیمیا اکسیر آریسا
SE 146 مونومر > مونومرهای آکریلاتی و متاکریلاتی > اپوکسی (مت)اکریلات پوشش ها
چسب ها
پوشش ها > مرکب > لیتوگرافی
پوشش ها > مرکب
پوشش ها > مرکب > وارنیش
SOLTECH LTD
کیمیا اکسیر آریسا
VISIOMER® Terra IBOMA مونومر > مونومرهای آکریلاتی و متاکریلاتی چسب ها Evonik
ایوانیک ایران > مونومرهای متاکریلات
VISIOMER® Terra C17.4-MA افزودنی > آبگریز کننده
مونومر > مونومرهای آکریلاتی و متاکریلاتی
چسب ها Evonik
ایوانیک ایران > مونومرهای متاکریلات
VISIOMER® Terra C13-MA افزودنی > آبگریز کننده
مونومر > مونومرهای آکریلاتی و متاکریلاتی
چسب ها Evonik
ایوانیک ایران > مونومرهای متاکریلات
VISIOMER® n-BMA مونومر > مونومرهای آکریلاتی و متاکریلاتی چسب ها Evonik
ایوانیک ایران > مونومرهای متاکریلات
VISIOMER® i-BMA مونومر > مونومرهای آکریلاتی و متاکریلاتی پوشش ها
چسب ها
Evonik
ایوانیک ایران > مونومرهای متاکریلات
VISIOMER® MMA مونومر > مونومرهای آکریلاتی و متاکریلاتی چسب ها Evonik
ایوانیک ایران > مونومرهای متاکریلات
VISIOMER® IDMA مونومر > مونومرهای آکریلاتی و متاکریلاتی چسب ها Evonik
ایوانیک ایران > مونومرهای متاکریلات
VISIOMER® IBOMA مونومر > مونومرهای آکریلاتی و متاکریلاتی چسب ها Evonik
ایوانیک ایران > مونومرهای متاکریلات
VISIOMER® HPMA 98 مونومر > دی اُل ها
مونومر > مونومرهای آکریلاتی و متاکریلاتی
چسب ها Evonik
ایوانیک ایران > مونومرهای متاکریلات
VISIOMER® HEMA 98 افزودنی > بهبوددهنده چسبندگی
مونومر > مونومرهای آکریلاتی و متاکریلاتی
چسب ها Evonik
ایوانیک ایران > مونومرهای متاکریلات
VISIOMER® GMAA مونومر > مونواسیدها
مونومر > مونومرهای آکریلاتی و متاکریلاتی
چسب ها Evonik
ایوانیک ایران > مونومرهای متاکریلات
VISIOMER® ETMA افزودنی > بهبوددهنده چسبندگی
مونومر > مونومرهای آکریلاتی و متاکریلاتی
چسب ها Evonik
ایوانیک ایران > مونومرهای متاکریلات
صفحه 1 از 6 (80 مورد)