نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
ADK STAB 2112 افزودنی > آنتی اکسیدانت > فسفیت ها پلاستیک ها > اکستروژن فیلم دمشی
پلاستیک ها > اکستروژن لوله
پلاستیک ها > اکستروژن ورق و پروفیل
پلاستیک ها
پلاستیک ها > تولید الیاف
پلاستیک ها > قالبگیری بادی اکستروژنی
پلاستیک ها > قالبگیری بادی تزریقی
پلاستیک ها > قالبگیری تزریقی
ADEKA
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Irgafos® 126 افزودنی > پایدار کننده های حرارتی
افزودنی > آنتی اکسیدانت > فسفیت ها
چسب ها > پخت حرارتی
پوشش ها > پودری
چسب ها > حلال پایه
چسب ها > درزگیر و آب بند
پوشش ها > صنعتی
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا > رنگ و رزین
Irgafos® 168 افزودنی > پایدار کننده های حرارتی
افزودنی > آنتی اکسیدانت > فسفیت ها
چسب ها > پخت حرارتی
پوشش ها > پودری
چسب ها > حلال پایه
چسب ها > درزگیر و آب بند
پوشش ها > صنعتی
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا > رنگ و رزین
Irganox® B 921 افزودنی > آنتی اکسیدانت > فسفیت ها چسب ها BASF
ب آ اس اف ایران
Irganox® B 220 افزودنی > آنتی اکسیدانت > فسفیت ها چسب ها BASF
ب آ اس اف ایران
Irganox® B 561 افزودنی > پایدار کننده های حرارتی
افزودنی > آنتی اکسیدانت > فسفیت ها
چسب ها BASF
ب آ اس اف ایران
Irganox® B 900 افزودنی > پایدار کننده های حرارتی
افزودنی > آنتی اکسیدانت > فسفیت ها
چسب ها BASF
ب آ اس اف ایران
Irganox® B 215 افزودنی > پایدار کننده های حرارتی
افزودنی > آنتی اکسیدانت > فسفیت ها
چسب ها BASF
ب آ اس اف ایران
Irganox® B 612 افزودنی > پایدار کننده های حرارتی
افزودنی > آنتی اکسیدانت > فسفیت ها
افزودنی > آنتی اکسیدانت > فنولیک ها
چسب ها BASF
ب آ اس اف ایران
Irganox® B 225 افزودنی > پایدار کننده های حرارتی
افزودنی > آنتی اکسیدانت > فسفیت ها
چسب ها BASF
ب آ اس اف ایران
Hostanox® PAR 24 Pwd افزودنی > آنتی اکسیدانت > فسفیت ها چسب ها
چسب ها > درزگیر و آب بند
Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی