نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
TCS-6701 افزودنی > سیلیکون > مایع سیلیکون
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
TINCI
سازیبا
TCS-6562 افزودنی > سیلیکون > مایع سیلیکون
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
TINCI
سازیبا
TCS-6600 افزودنی > سیلیکون > مایع سیلیکون
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
TINCI
سازیبا
TCS-6561 افزودنی > سیلیکون > مایع سیلیکون
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
TINCI
سازیبا
TCS-6500 افزودنی > سیلیکون > مایع سیلیکون
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
TINCI
سازیبا
SilCare Silicone™ 31M60 افزودنی > سیلیکون > مایع سیلیکون Clariant
شرکت هوپاد
SilCare Silicone™ 15M30 افزودنی > سیلیکون > مایع سیلیکون Clariant
شرکت هوپاد
SilCare Silicone® 41M15 افزودنی > سیلیکون > مایع سیلیکون Clariant
شرکت هوپاد
SilCare Silicone® 31M50 افزودنی > سیلیکون > مایع سیلیکون Clariant
شرکت هوپاد
SilCare Silicone® 1M71 افزودنی > سیلیکون > مایع سیلیکون Clariant
شرکت هوپاد
SilCare Silicone® 15M60 افزودنی > سیلیکون > مایع سیلیکون Clariant
شرکت هوپاد
SilCare Silicone® 15M50 افزودنی > سیلیکون > مایع سیلیکون Clariant
شرکت هوپاد