نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
ABWAX MICRO MA 84 PEARLS افزودنی > امولسیفایر
افزودنی > بهبوددهنده چسبندگی
افزودنی > تشکیل دهنده فیلم
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
افزودنی > واکس ها > واکس معدنی
ROELMI Brasca
سازیبا
معرفی محصولات Dynasylan رزین > سیلیکونی > با عامل متوکسی
افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت > سیلان ها
افزودنی > بهبوددهنده چسبندگی > سیلان های عامل دارشده ی آلی
افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت
چسب ها > درزگیر و آب بند
پوشش ها > صنعتی
Evonik > Dynasylan
ایوانیک ایران > افزودنیهای رنگ و پوشش
HORDAMER PE 02 افزودنی > بهبوددهنده چسبندگی
افزودنی > ترکننده
افزودنی > ضد کف/ضد حباب
چسب ها > آب پایه
چسب ها > پخت حرارتی
پوشش ها
چسب ها > درزگیر و آب بند
پوشش ها > مرکب
Byk
توان
EASTMAN CP 343-3 افزودنی > بهبوددهنده چسبندگی پوشش ها
چسب ها
پوشش ها > مرکب
Eastman
کیان رزین
Silquest A-186 افزودنی > بهبوددهنده چسبندگی پوشش ها
چسب ها
چسب ها > درزگیر و آب بند
MOMENTIVE
کیان رزین
Silquest A-187 افزودنی > بهبوددهنده چسبندگی پوشش ها
چسب ها
چسب ها > درزگیر و آب بند
MOMENTIVE
کیان رزین
Silquest A-174NT افزودنی > بهبوددهنده چسبندگی
افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت
پوشش ها
چسب ها
چسب ها > درزگیر و آب بند
کامپوزیت ها
MOMENTIVE
کیان رزین
Desmodur® RE افزودنی > بهبوددهنده چسبندگی
افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت
لاستیک ها Covestro
کووسترو ایران
Desmodur® RFE افزودنی > بهبوددهنده چسبندگی
افزودنی > کاتالیست/شتاب دهنده
لاستیک ها Covestro
کووسترو ایران
Desmodur® RN افزودنی > بهبوددهنده چسبندگی
افزودنی > کاتالیست/شتاب دهنده
چسب ها
لاستیک ها
Covestro
کووسترو ایران
Deurex® MT 8415 افزودنی > بهبوددهنده چسبندگی
افزودنی > واکس ها > پارافینی
افزودنی > بهبود دهنده سطح > عامل بافت دهنده
پوشش ها > پودری
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب
Deurex
آنا شیمی
Deurex® MM 8920 افزودنی > بهبوددهنده چسبندگی
افزودنی > بهبود دهنده سطح > مات کننده
افزودنی > واکس ها
افزودنی > ضد خش کننده > واکس ها
پوشش ها > پخت نوری
پوشش ها > پودری
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب
Deurex
آنا شیمی
Deurex® WM 8701 افزودنی > بهبوددهنده چسبندگی
افزودنی > واکس ها
افزودنی > ضد بلوکه شدن > واکس ها
افزودنی > ضد خش کننده > واکس ها
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
Deurex
آنا شیمی
Deurex® WC 6001 افزودنی > بهبوددهنده چسبندگی
افزودنی > بهبود دهنده سطح > مات کننده
افزودنی > واکس ها
افزودنی > ضد خش کننده > واکس ها
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب
Deurex
آنا شیمی
Troysol™ ZLAC افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > بهبوددهنده چسبندگی
افزودنی > ترکننده
افزودنی > سورفکتانت
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > مرکب
Troy
کالاکار
صفحه 1 از 5 (72 مورد)