نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Basonat® LR 9056 افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت > دی ایزوسیانات ها چسب ها BASF
ب آ اس اف ایران
Desmodur® eco N 7300 افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت > دی ایزوسیانات ها پوشش ها Covestro
کووسترو ایران
Imprafix® TRL Solution افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت > دی ایزوسیانات ها پوشش ها Covestro
کووسترو ایران
Desmodur® DA-L افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت > دی ایزوسیانات ها لاستیک ها Covestro
کووسترو ایران
Desmodur® DN افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت > دی ایزوسیانات ها لاستیک ها Covestro
کووسترو ایران
Desmodur® L75 افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت > دی ایزوسیانات ها Covestro
کووسترو ایران
Basonat® HI 190 B/S افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت > دی ایزوسیانات ها پوشش ها
پوشش ها > صنعتی
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا > رنگ و رزین
Basonat® HB 175 MP/X افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت > دی ایزوسیانات ها پوشش ها
پوشش ها > صنعتی
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا > رنگ و رزین
Vestanat® T 1890/100 افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت > دی ایزوسیانات ها پوشش ها > آب پایه
چسب ها > آب پایه
پوشش ها
چسب ها
Evonik
ایوانیک ایران > هاردنرهای اپوکسی و پلی یورتان
Vestanat® T 1890-M افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت > دی ایزوسیانات ها پوشش ها
چسب ها
Evonik
ایوانیک ایران > هاردنرهای اپوکسی و پلی یورتان
Vestanat® T 1890-L افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت > دی ایزوسیانات ها پوشش ها
چسب ها
Evonik
ایوانیک ایران > هاردنرهای اپوکسی و پلی یورتان
Vestanat® T 1890-E افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت > دی ایزوسیانات ها پوشش ها
چسب ها
Evonik
ایوانیک ایران > هاردنرهای اپوکسی و پلی یورتان
Vestanat® HT 2500/LV افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت > دی ایزوسیانات ها پوشش ها
چسب ها
چسب ها > درزگیر و آب بند
پوشش ها > صنعتی
Evonik
ایوانیک ایران > هاردنرهای اپوکسی و پلی یورتان
Vestanat® HT 2500/100 افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت > دی ایزوسیانات ها پوشش ها
چسب ها
چسب ها > درزگیر و آب بند
پوشش ها > صنعتی
Evonik
ایوانیک ایران > هاردنرهای اپوکسی و پلی یورتان
Vestanat® HT 2500 L افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت > دی ایزوسیانات ها پوشش ها
چسب ها
چسب ها > درزگیر و آب بند
پوشش ها > صنعتی
Evonik
ایوانیک ایران > هاردنرهای اپوکسی و پلی یورتان
صفحه 1 از 2 (23 مورد)