نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
SPG-70 پلیمر > سیلیکونی ها چسب ها > درزگیر و آب بند سیلیکون ناب
SPG-60 پلیمر > سیلیکونی ها چسب ها > درزگیر و آب بند سیلیکون ناب
SPG-50 پلیمر > سیلیکونی ها چسب ها > درزگیر و آب بند سیلیکون ناب
SN-NPC-180 پلیمر > سیلیکونی ها پلاستیک ها > اکستروژن ورق و پروفیل
چسب ها > درزگیر و آب بند
پلاستیک ها > قالبگیری بادی تزریقی
پلاستیک ها > قالبگیری تزریقی
سیلیکون ناب
SN-NPC-140 پلیمر > سیلیکونی ها چسب ها > درزگیر و آب بند
پلاستیک ها > قالبگیری بادی تزریقی
پلاستیک ها > قالبگیری تزریقی
سیلیکون ناب
SN-3700/70U پلیمر > سیلیکونی ها چسب ها > درزگیر و آب بند سیلیکون ناب
SN-3700/60U پلیمر > سیلیکونی ها چسب ها > درزگیر و آب بند سیلیکون ناب
SN-3700/50U پلیمر > سیلیکونی ها چسب ها > درزگیر و آب بند سیلیکون ناب
SN-700UHV پلیمر > سیلیکونی ها سیلیکون ناب
SPG-30 پلیمر > سیلیکونی ها چسب ها > درزگیر و آب بند سیلیکون ناب
AD-1170 پلیمر > سیلیکونی ها پلاستیک ها > اکستروژن لوله
پلاستیک ها
سیلیکون ناب
AD-1160 پلیمر > سیلیکونی ها پلاستیک ها > اکستروژن لوله
پلاستیک ها
سیلیکون ناب
AD-1150 پلیمر > سیلیکونی ها پلاستیک ها > اکستروژن لوله
پلاستیک ها
سیلیکون ناب
AD-1140 پلیمر > سیلیکونی ها پلاستیک ها > اکستروژن لوله
پلاستیک ها
سیلیکون ناب
SN-707/70U پلیمر > سیلیکونی ها پلاستیک ها > اکستروژن ورق و پروفیل
پلاستیک ها
پلاستیک ها > قالبگیری بادی اکستروژنی
پلاستیک ها > قالبگیری تزریقی
سیلیکون ناب
صفحه 1 از 4 (60 مورد)