نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Minerpol® 220 افزودنی > واکس ها > پلی اتیلنی
افزودنی > بهبود دهنده سطح > کنترل کننده ی براقیت
افزودنی > کنترل کننده لغزش > واکس ها
افزودنی > ضد سایش کننده > واکس ها
افزودنی > ضد بلوکه شدن > واکس ها
افزودنی > ضد خش کننده > واکس ها
پوشش ها > مرکب Byk
توان
Minerpol® 221 افزودنی > واکس ها > پلی اتیلنی
افزودنی > بهبود دهنده سطح > کنترل کننده ی براقیت
افزودنی > کنترل کننده لغزش > واکس ها
افزودنی > ضد سایش کننده > واکس ها
افزودنی > ضد بلوکه شدن > واکس ها
افزودنی > ضد خش کننده > واکس ها
پوشش ها > مرکب Byk
توان
Byk® -302 افزودنی > ضد بلوکه شدن > سیلکون ها/سیلیکات ها
افزودنی > کنترل کننده لغزش > سیلیکونی
افزودنی > بهبود دهنده رویه > سیلیکونی ها
افزودنی > بهبود دهنده سطح > کنترل کننده ی براقیت
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > مرکب
Byk
توان
Ceramat® 248 افزودنی > بهبود دهنده سطح > کنترل کننده ی براقیت
افزودنی > ضد سایش کننده > واکس ها
افزودنی > ضد خش کننده > واکس ها
پوشش ها > حلال پایه Byk
توان
Ceraflour® 995 افزودنی > واکس ها > آمیدی
افزودنی > بهبود دهنده سطح
افزودنی > واکس ها > پلی اتیلنی
افزودنی > بهبود دهنده سطح > کنترل کننده ی براقیت
افزودنی > ضد سایش کننده > واکس ها
افزودنی > ضد خش کننده > واکس ها
پوشش ها > پودری
پوشش ها > حلال پایه
Byk
توان
Ceraflour® 994 افزودنی > واکس ها > آمیدی
افزودنی > ترکننده
افزودنی > بهبود دهنده سطح > کنترل کننده ی براقیت
افزودنی > ضد سایش کننده > واکس ها
افزودنی > ضد خش کننده > واکس ها
پوشش ها > پودری
پوشش ها > حلال پایه
Byk
توان
Ceraflour® 993 افزودنی > واکس ها > آمیدی
افزودنی > ترکننده
افزودنی > بهبود دهنده سطح > کنترل کننده ی براقیت
افزودنی > ضد سایش کننده > واکس ها
افزودنی > ضد خش کننده > واکس ها
پوشش ها > پودری Byk
توان
Ceraflour® 990 افزودنی > واکس ها > پلی اتیلنی
افزودنی > بهبود دهنده سطح > کنترل کننده ی براقیت
افزودنی > کنترل کننده لغزش > واکس ها
افزودنی > ضد سایش کننده > واکس ها
افزودنی > ضد خش کننده > واکس ها
پوشش ها > پودری
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > مرکب
Byk
توان
Ceraflour® 970 افزودنی > بهبود دهنده سطح > کنترل کننده ی براقیت
افزودنی > بهبود دهنده سطح > مات کننده
افزودنی > کنترل کننده لغزش > واکس ها
پوشش ها > پودری
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب
Byk
توان
Ceraflour® 965 افزودنی > واکس ها > تفلونی
افزودنی > بهبود دهنده سطح > عامل بافت دهنده
افزودنی > بهبود دهنده سطح > کنترل کننده ی براقیت
افزودنی > ضد سایش کننده > واکس ها
افزودنی > ضد خش کننده > واکس ها
پوشش ها > پودری Byk
توان
Ceraflour® 920 افزودنی > بهبود دهنده سطح
افزودنی > ضد خش کننده
افزودنی > بهبود دهنده سطح > کنترل کننده ی براقیت
افزودنی > بهبود دهنده سطح > مات کننده
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
Byk
توان
Byk® -394 افزودنی > بهبود دهنده رویه > پلی اکریلات ها
افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره
افزودنی > بهبود دهنده سطح > کنترل کننده ی براقیت
پوشش ها > حلال پایه Byk
توان
Byk® -336 افزودنی > ضد بلوکه شدن > سیلکون ها/سیلیکات ها
افزودنی > کنترل کننده لغزش > سیلیکونی
افزودنی > ترکننده > سیلیکونی
افزودنی > بهبود دهنده رویه > سیلیکونی ها
افزودنی > بهبود دهنده سطح > کنترل کننده ی براقیت
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > حلال پایه
Byk
توان
Aquacer® 517 افزودنی > بهبود دهنده سطح > کنترل کننده ی براقیت پوشش ها Byk
توان
Aquacer® 516 افزودنی > بهبود دهنده سطح > کنترل کننده ی براقیت پوشش ها > آب پایه Byk
توان