نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
گالن 10لیتری کتابی پلیمر > پلی اتیلن کاواک پلاستکار صنعت البرز
همو پلیمر وینیل استات Polytex-519 پلیمر > پلی وینیل استات ها چسب ها صنایع شیمیایی پلیمر ایران
Chemi Vinyl H‌ 100 پلیمر > پلی وینیل استات ها چسب ها صنعتی کیمیدارو
RT.Sokalix پلیمر > پلی وینیل پیرولیدون ها دارویی ره آورد تامین
RT.PVP پلیمر > پلی وینیل پیرولیدون ها پوشش ها دارویی ره آورد تامین
پلیمرهای vestoplast طراحی شده برای تولید رزین های چسبنده پلیمر > پلی الفین چسب ها > درزگیر و آب بند Evonik > VESTOPLAST
ایوانیک ایران > رزینهای چسب و پوشش
پلیمرهای POLYVEST طراحی شده برای تولید رزین های چسبنده پلیمر > الاستومرهای سنتزی > پلی بوتادین رابر چسب ها
چسب ها > درزگیر و آب بند
لاستیک ها
پوشش ها > مرکب
Evonik > POLYVEST
ایوانیک ایران > رزینهای چسب و پوشش
مروری بر پلی کربنات های شرکت کووسترو Covestro پلیمر > پلی کربنات پلاستیک ها Covestro
کووسترو ایران
فیلم ها-Makrofol,Bayfol & Platilon پلیمر > پلی کربنات پلاستیک ها Covestro
کووسترو ایران
H-104 پلیمر > پلی وینیل استات ها چسب ها آبنیل شیمی
H-101 پلیمر > پلی وینیل استات ها چسب ها آبنیل شیمی
پلی وینیل الکل پلیمر > پلی وینیل الکل پوشش ها
چسب ها
ایرسا کام
پلی آمید 6.6 Behdallon B66GF30 پلیمر > پلی آمید پلاستیک ها > قالبگیری تزریقی ایرانیان ایستا پلیمر شریف
VINNOL® H 40/60 پلیمر > پلی وینیل استات ها
پلیمر > پلی وینیل کلراید
پوشش ها
چسب ها
پوشش ها > مرکب
Wacker
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Vinnol H 40/43 پلیمر > پلی وینیل استات ها
پلیمر > پلی وینیل کلراید
پوشش ها
چسب ها
Wacker
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا