نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
مجموعه ای از پیگمنت های رنگی، دای ها و دیسپرس کننده های LAVANYA پیگمنت > پیگمنت های رنگی و دای ها > آلی
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
سازیبا
رنگدانه های آلی و معدنی برای لوازم آرایشی رنگی پیگمنت > پیگمنت های رنگی و دای ها > آلی سازیبا
پیگمنت آبی PIGMENT BLUE 15:0 پیگمنت > پیگمنت های رنگی و دای ها > آلی پوشش ها
لاستیک ها
پوشش ها > مرکب
آراد پردیس کالا
معرفی رنگدانه های آلی ED و کاربرد های آن در تولید رنگ های ترافیکی و جاده ای پیگمنت > پیگمنت های رنگی و دای ها > آلی پوشش ها Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی > رنگ و رزین
معرفی نسل جدید رنگدانه های آلی پایه آب EDW و مزیت های آن در فرآیند تولید رنگ پیگمنت > پیگمنت های رنگی و دای ها > آلی پوشش ها > آب پایه Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی > رنگ و رزین
Permanent Yellow P-GRL 05 پیگمنت > پیگمنت های رنگی و دای ها > آلی پوشش ها > مرکب > لیتوگرافی
پوشش ها > مرکب
Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Hostaperm Blue B2G32 پیگمنت > پیگمنت های رنگی و دای ها > آلی پوشش ها > آب پایه Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Permanent Yellow NCG پیگمنت > پیگمنت های رنگی و دای ها > آلی پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Premanent Yellow MX پیگمنت > پیگمنت های رنگی و دای ها > آلی پوشش ها > مرکب > لیتوگرافی
پوشش ها > مرکب
Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Hostaperm Blue B2G پیگمنت > پیگمنت های رنگی و دای ها > آلی پوشش ها > آب پایه Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Graphtol Yellow GR پیگمنت > پیگمنت های رنگی و دای ها > آلی پلاستیک ها Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Hostaperm Green GNX پیگمنت > پیگمنت های رنگی و دای ها > آلی پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Polysynthren Yellow GG پیگمنت > پیگمنت های رنگی و دای ها > آلی پلاستیک ها > تولید الیاف Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Polysynthren Violet G پیگمنت > پیگمنت های رنگی و دای ها > آلی پلاستیک ها > تولید الیاف Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Polysynthren Red GFP پیگمنت > پیگمنت های رنگی و دای ها > آلی پلاستیک ها > تولید الیاف Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
صفحه 1 از 26 (382 مورد)