نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
مروری بر محصولات TEGO، خدمات و برگه داده های فنی افزودنی > آبگریز کننده
افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > ترکننده
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
رزین > سیلیکونی
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
افزودنی > کنترل کننده لغزش
پوشش ها > پخت نوری
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب
پوشش ها > مرکب > وارنیش
Evonik > TEGO
ایوانیک ایران > افزودنیهای رنگ و پوشش
مروری بر افزودنی های TEGO مورد استفاده در پوشش های ساختمانی و راهنمای فرمولاسیون آن ها افزودنی > آبگریز کننده
افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > ترکننده
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > ضد کف/ضد حباب
افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > پخت نوری
Evonik > TEGO
ایوانیک ایران > افزودنیهای رنگ و پوشش
مروری بر افزودنی های TEGO مورد استفاده در جوهرهای چاپ افزودنی > آبگریز کننده
افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > ترکننده
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > ضد بلوکه شدن
افزودنی > ضد کف/ضد حباب
افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت
افزودنی > کنترل کننده لغزش
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > مرکب > اسکرین
پوشش ها > پخت نوری
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > مرکب > فلکسو
پوشش ها > مرکب > گراور
پوشش ها > مرکب > وارنیش
Evonik > TEGO
ایوانیک ایران > افزودنیهای رنگ و پوشش
Efka® SL 3239 افزودنی > کنترل کننده لغزش > سیلیکونی
افزودنی > ضد کف/ضد حباب > سیلیکونی
افزودنی > بهبود دهنده رویه > سیلیکونی ها
پوشش ها > پخت نوری BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Efka® FL 3741 افزودنی > بهبود دهنده رویه پوشش ها > پخت نوری BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
HDK® N20 افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
پوشش ها
چسب ها
پوشش ها > مرکب
Wacker
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا > رنگ و رزین
Perenol® WS افزودنی > بهبود دهنده رویه پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
BASF
ب آ اس اف ایران
Hydropalat® 140 افزودنی > ترکننده > سیلیکونی
افزودنی > بهبود دهنده رویه > سیلیکونی ها
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب
BASF
ب آ اس اف ایران
Efka® 3886 افزودنی > کنترل کننده لغزش > سیلیکونی
افزودنی > بهبود دهنده رویه > سیلیکونی ها
پوشش ها BASF
ب آ اس اف ایران
Collacral VAL افزودنی > بهبود دهنده رویه پوشش ها > آب پایه BASF
ب آ اس اف ایران
Efka® 3037 افزودنی > بهبود دهنده رویه پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
BASF
ب آ اس اف ایران
Efka® 7311 افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > ترکننده
افزودنی > ضد بلوکه شدن
پوشش ها > مرکب > فلکسو
پوشش ها > مرکب > گراور
پوشش ها > مرکب
پوشش ها > مرکب > وارنیش
BASF
ب آ اس اف ایران
Efka® 7361 افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > ترکننده
افزودنی > ضد بلوکه شدن > سیلکون ها/سیلیکات ها
افزودنی > کنترل کننده لغزش
پوشش ها > مرکب > اسکرین
پوشش ها > مرکب > فلکسو
پوشش ها > مرکب > لیتوگرافی
پوشش ها > مرکب
پوشش ها > مرکب > وارنیش
BASF
ب آ اس اف ایران
Efka® SL 3210 افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > ترکننده
افزودنی > ضد بلوکه شدن
پوشش ها > مرکب > فلکسو
پوشش ها > مرکب > گراور
پوشش ها > مرکب
پوشش ها > مرکب > وارنیش
BASF
ب آ اس اف ایران
Efka® 3835 افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > کنترل کننده لغزش > سیلیکونی
افزودنی > ضد بلوکه شدن
پوشش ها > حلال پایه BASF
ب آ اس اف ایران