نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Ceridust 5551 افزودنی > ترکننده
افزودنی > چروکی کننده
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
افزودنی > واکس ها
افزودنی > کنترل کننده لغزش > واکس ها
افزودنی > ضد سایش کننده > واکس ها
افزودنی > ضد خش کننده > واکس ها
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > پودری
پوشش ها > مرکب
Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Ceridust 3941 F افزودنی > واکس ها > پلی اتیلنی
افزودنی > چروکی کننده
افزودنی > کنترل کننده لغزش > واکس ها
افزودنی > ضد سایش کننده > واکس ها
افزودنی > ضد خش کننده > واکس ها
پوشش ها > پودری Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Ceridust 3940 F افزودنی > واکس ها > پلی اتیلنی
افزودنی > چروکی کننده
افزودنی > کنترل کننده لغزش > واکس ها
افزودنی > ضد سایش کننده > واکس ها
افزودنی > ضد خش کننده > واکس ها
پوشش ها > پودری Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Cameo Agent BBWK افزودنی > چروکی کننده پوشش ها > پودری گروه شیمیایی میثاق