نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Efka® 5207 افزودنی > ترکننده
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > هایپردیسپرسانت
پوشش ها > حلال پایه BASF
ب آ اس اف ایران ، کیان رزین
Efka® 4015 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > هایپردیسپرسانت پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
BASF
ب آ اس اف ایران
Efka® 4403 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > هایپردیسپرسانت پوشش ها > حلال پایه BASF
ب آ اس اف ایران
Efka® 4530 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > هایپردیسپرسانت پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > حلال پایه
BASF
ب آ اس اف ایران
Efka® 4540 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > هایپردیسپرسانت پوشش ها > آب پایه BASF
ب آ اس اف ایران
Efka® 4570 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > هایپردیسپرسانت پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > حلال پایه
BASF
ب آ اس اف ایران
Hydropalat® 3065 افزودنی > ترکننده
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > هایپردیسپرسانت
پوشش ها > آب پایه BASF
ب آ اس اف ایران
Efka® 4580 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > هایپردیسپرسانت پوشش ها > آب پایه BASF
ب آ اس اف ایران
Efka® 1502 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > هایپردیسپرسانت پوشش ها > آب پایه BASF
ب آ اس اف ایران
Efka® 1503 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > هایپردیسپرسانت پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > حلال پایه
BASF
ب آ اس اف ایران
Efka® 4080 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > هایپردیسپرسانت پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
BASF
ب آ اس اف ایران
Efka® 4330 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > هایپردیسپرسانت پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا > رنگ و رزین
Efka® 4590 افزودنی > ترکننده > پلیمرها
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > هایپردیسپرسانت
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
BASF
ب آ اس اف ایران
Efka® 6230 افزودنی > ترکننده > پلیمرها
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > هایپردیسپرسانت
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
BASF
ب آ اس اف ایران
Efka® 6225 افزودنی > امولسیفایر
افزودنی > ترکننده > پلیمرها
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > هایپردیسپرسانت
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > حلال پایه
BASF
ب آ اس اف ایران