نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
CAB-381-0.5 رزین > رزین های طبیعی > رزین های سلولزی پوشش ها
پوشش ها > مرکب
Eastman
کیان رزین
CAB-551-0.2 KAR رزین > رزین های طبیعی > رزین های سلولزی پوشش ها
پوشش ها > صنعتی
Eastman
کیان رزین
CAB-381-20 KAR رزین > رزین های طبیعی > رزین های سلولزی پوشش ها
چسب ها > درزگیر و آب بند
پوشش ها > صنعتی
Eastman
کیان رزین
CAB-381-0.1 KAR رزین > رزین های طبیعی > رزین های سلولزی پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب
Eastman
کیان رزین
CAB-381-2 رزین > رزین های طبیعی > رزین های سلولزی پوشش ها
چسب ها > درزگیر و آب بند
پوشش ها > مرکب
Eastman
کیان رزین
CAB-321-0.1 KAR رزین > رزین های طبیعی > رزین های سلولزی پوشش ها
پوشش ها > صنعتی
Eastman
کیان رزین
Tylose® MH 4000 KG4 رزین > رزین های طبیعی > رزین های سلولزی پوشش ها > پودری
پوشش ها
بازرگانی کوثر
Tylose® HS 100000 YP2 رزین > رزین های طبیعی > رزین های سلولزی پوشش ها > آب پایه بازرگانی کوثر
Tylose® H 4000 NG4 رزین > رزین های طبیعی > رزین های سلولزی پوشش ها > آب پایه بازرگانی کوثر
Tylose® HS 6000 YP2 رزین > رزین های طبیعی > رزین های سلولزی پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > پودری
بازرگانی کوثر
CAB-551-0.2 MKR رزین > رزین های طبیعی > رزین های سلولزی پوشش ها مواد مهندسی مکرر
CAB-551-0.01 رزین > رزین های طبیعی پوشش ها مواد مهندسی مکرر
CAB-531-1 رزین > رزین های طبیعی > رزین های سلولزی پوشش ها Eastman
کیان رزین ، مواد مهندسی مکرر
CAB-381-20 MKR رزین > رزین های طبیعی > رزین های سلولزی پوشش ها
چسب ها > درزگیر و آب بند
پوشش ها > صنعتی
مواد مهندسی مکرر
CAB-381-2 BP رزین > رزین های طبیعی چسب ها > درزگیر و آب بند مواد مهندسی مکرر
صفحه 1 از 2 (17 مورد)