نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
مستربچ آنتی بلاک - NovinBlock پلیمر > پلی استر
پلیمر > پلی الفین
افزودنی > ضد بلوکه شدن
پلاستیک ها > اکستروژن فیلم دمشی
پلاستیک ها > اکستروژن ورق و پروفیل
نوین بسپار سازه > فروش ، نوین بسپار سازه > واحد بازرگانی
Vestodur® HI19 Polymer Modified PBT پلیمر > پلی استر پلاستیک ها Evonik
ایوانیک ایران
Vestodur® GF 50 50% Glass Reinforced PBT پلیمر > پلی استر پلاستیک ها Evonik
ایوانیک ایران
VESTODUR® X9426 پلیمر > پلی استر پلاستیک ها > اکستروژن لوله Evonik
ایوانیک ایران
Starex® SR-7300 پلیمر > آکریلونیتریل بوتادین استایرن
پلیمر > پلی استر
پلاستیک ها > قالبگیری تزریقی Samsung Cheil Industries
Starex® GC-0710 پلیمر > آکریلونیتریل بوتادین استایرن
پلیمر > پلی استر
پلاستیک ها > قالبگیری تزریقی Samsung Cheil Industries
Starex® GC-0703 پلیمر > آکریلونیتریل بوتادین استایرن
پلیمر > پلی استر
پلاستیک ها > قالبگیری تزریقی Samsung Cheil Industries
Starex® GC-0700 K پلیمر > آکریلونیتریل بوتادین استایرن
پلیمر > پلی استر
پلاستیک ها > قالبگیری تزریقی Samsung Cheil Industries
Starex® GC-0700 H پلیمر > آکریلونیتریل بوتادین استایرن
پلیمر > پلی استر
پلاستیک ها > قالبگیری تزریقی Samsung Cheil Industries
Starex® EG-7000 پلیمر > آکریلونیتریل بوتادین استایرن
پلیمر > پلی استر
پلاستیک ها > قالبگیری تزریقی Samsung Cheil Industries
INFINO® VB-3100G پلیمر > آکریلونیتریل بوتادین استایرن
پلیمر > پلی استر
پلاستیک ها > قالبگیری تزریقی Samsung Cheil Industries
LUMAX HR5157 PBT+ABS+GF15%, Heat Resistance پلیمر > آکریلونیتریل بوتادین استایرن
پلیمر > پلی استر
پلاستیک ها > قالبگیری تزریقی LG Chem
LUMAX HR5107 PBT+ABS+GF10%, Heat Resistance پلیمر > آکریلونیتریل بوتادین استایرن
پلیمر > پلی استر
پلاستیک ها > قالبگیری تزریقی LG Chem
LUMAX GP5306F PBT+ABS+GF30%, Flame Retardant پلیمر > آکریلونیتریل بوتادین استایرن
پلیمر > پلی استر
پلاستیک ها > قالبگیری تزریقی LG Chem
LUMAX GP5200B PBT+ABS+GF20% پلیمر > آکریلونیتریل بوتادین استایرن
پلیمر > پلی استر
پلاستیک ها > قالبگیری تزریقی LG Chem
صفحه 1 از 8 (115 مورد)