نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
مروری بر پلی کربنات های شرکت کووسترو Covestro پلیمر > پلی کربنات پلاستیک ها Covestro
کووسترو ایران
فیلم ها-Makrofol,Bayfol & Platilon پلیمر > پلی کربنات پلاستیک ها Covestro
کووسترو ایران
CyRex® 400 Acrylic-Polycarbonate Alloy پلیمر > آکریلیک ها و کوپلیمرهای آن
پلیمر > پلی کربنات
پلاستیک ها > اکستروژن لوله
پلاستیک ها > اکستروژن ورق و پروفیل
پلاستیک ها
Evonik
ایوانیک ایران
CyRex® 300 Acrylic-Polycarbonate Alloy پلیمر > آکریلیک ها و کوپلیمرهای آن
پلیمر > پلی کربنات
پلاستیک ها Evonik
ایوانیک ایران
CyRex® 100 Acrylic-Polycarbonate Alloy پلیمر > آکریلیک ها و کوپلیمرهای آن
پلیمر > پلی کربنات
پلاستیک ها Evonik
ایوانیک ایران
Lupoy® GP1000LG پلیمر > پلی کربنات پلاستیک ها > قالبگیری تزریقی LG Chem
LG Chemical LUPOY SG5009F PC/ABS پلیمر > کوپلیمرهای استایرنی > استایرن آکریلونیتریل
پلیمر > پلی کربنات
پلاستیک ها
پلاستیک ها > قالبگیری بادی تزریقی
LG Chem
LG Chemical LUPOY NS5000C PC/ABS, High Impact پلیمر > کوپلیمرهای استایرنی > استایرن آکریلونیتریل
پلیمر > پلی کربنات
پلاستیک ها
پلاستیک ها > قالبگیری بادی تزریقی
LG Chem
LG Chemical LUPOY NS5000 PC/ABS, High Impact پلیمر > کوپلیمرهای استایرنی > استایرن آکریلونیتریل
پلیمر > پلی کربنات
پلاستیک ها
پلاستیک ها > قالبگیری بادی تزریقی
LG Chem
LG Chemical LUPOY MP5000AM PC/ABS پلیمر > کوپلیمرهای استایرنی > استایرن آکریلونیتریل
پلیمر > پلی کربنات
پلاستیک ها
پلاستیک ها > قالبگیری بادی تزریقی
LG Chem
LG Chemical LUPOY HR5007AE PC/ABS, High Impact پلیمر > کوپلیمرهای استایرنی > استایرن آکریلونیتریل
پلیمر > پلی کربنات
پلاستیک ها
پلاستیک ها > قالبگیری بادی تزریقی
LG Chem
LG Chemical LUPOY HR5007A PC/ABS, Heat Resistance, High Impact پلیمر > کوپلیمرهای استایرنی > استایرن آکریلونیتریل
پلیمر > پلی کربنات
پلاستیک ها
پلاستیک ها > قالبگیری بادی تزریقی
LG Chem
LG Chemical LUPOY HR-5007AX Heat Resistant PC/ABS Alloy, Unreinforced پلیمر > کوپلیمرهای استایرنی > استایرن آکریلونیتریل
پلیمر > پلی کربنات
پلاستیک ها LG Chem
LG Chemical LUPOY HR-5007A Heat Resistant PC/ABS Alloy, Unreinforced پلیمر > کوپلیمرهای استایرنی > استایرن آکریلونیتریل
پلیمر > پلی کربنات
پلاستیک ها LG Chem
LG Chemical LUPOY HR-5006A Heat Resistant PC/ABS Alloy, Unreinforced, Weather Resistant پلیمر > کوپلیمرهای استایرنی > استایرن آکریلونیتریل
پلیمر > پلی کربنات
پلاستیک ها LG Chem
صفحه 1 از 9 (124 مورد)