نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
روی اکسید یا اکسید روی افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری پلاستیک ها
لاستیک ها
EverZinc
شرکت شیمیایی صدر
روی اکسید یا اکسید روی افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری پلاستیک ها
لاستیک ها
EverZinc
شرکت شیمیایی صدر
روی اکسید یا اکسید روی افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری پلاستیک ها
لاستیک ها
EverZinc
شرکت شیمیایی صدر
NovinStab-UV پلیمر > پلی الفین
افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری
پلاستیک ها > اکستروژن فیلم دمشی
پلاستیک ها > اکستروژن لوله
پلاستیک ها > اکستروژن ورق و پروفیل
پلاستیک ها > قالبگیری تزریقی
نوین بسپار سازه > فروش ، نوین بسپار سازه > واحد بازرگانی
Tinuvin® 249 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > آمینی پوشش ها > صنعتی BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
نگاه کلی به افزودنی های پلیمری شرکت آدکا افزودنی > آنتی استاتیک/ضد بار ساکن
افزودنی > آنتی اکسیدانت
افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری
افزودنی > روان کننده
افزودنی > ضد اشتعال/تاخیر انداز
افزودنی > عامل هسته زا
پلاستیک ها
کامپوزیت ها
ADEKA
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی > آمیزه های پلیمری و مستربچ
معرفی افزودنی پلیمری Hostavin N30 و کاربردهای آن افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری پلاستیک ها > اکستروژن فیلم دمشی
پلاستیک ها > اکستروژن لوله
پلاستیک ها > اکستروژن ورق و پروفیل
پلاستیک ها > ترموفورمینگ
پلاستیک ها > تولید الیاف
پلاستیک ها > قالبگیری بادی اکستروژنی
پلاستیک ها > قالبگیری بادی تزریقی
پلاستیک ها > قالبگیری تزریقی
پلاستیک ها > قالبگیری چرخشی
پلاستیک ها > قالبگیری فوم
پلاستیک ها > کستینگ
پلاستیک ها > کلندرینگ
Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی > آمیزه های پلیمری و مستربچ
افزودنی های پلیمری شرکت کلارینت جهت استفاده در تولید فیلم های کشاورزی و گلخانه ای افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری پلاستیک ها > اکستروژن فیلم دمشی
پلاستیک ها > کستینگ
Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی > آمیزه های پلیمری و مستربچ
کاربرد پایدارکننده نوری Hostavin N30 در تولید الیاف پلی پروپیلن افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری پلاستیک ها > اکستروژن فیلم دمشی
پلاستیک ها > اکستروژن لوله
پلاستیک ها > اکستروژن ورق و پروفیل
پلاستیک ها
پلاستیک ها > ترموفورمینگ
پلاستیک ها > تولید الیاف
پلاستیک ها > قالبگیری بادی اکستروژنی
پلاستیک ها > قالبگیری بادی تزریقی
پلاستیک ها > قالبگیری تزریقی
پلاستیک ها > قالبگیری چرخشی
پلاستیک ها > قالبگیری فوم
پلاستیک ها > کستینگ
پلاستیک ها > کلندرینگ
Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی > آمیزه های پلیمری و مستربچ
نگاه کلی به افزودنی های پلیمری شرکت کلارینت افزودنی > آنتی استاتیک/ضد بار ساکن
افزودنی > آنتی اکسیدانت
افزودنی > پایدار کننده های حرارتی
افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری
افزودنی > ضد اشتعال/تاخیر انداز
پلاستیک ها > اکستروژن فیلم دمشی
پلاستیک ها > اکستروژن لوله
پلاستیک ها > اکستروژن ورق و پروفیل
پلاستیک ها
پوشش ها
پلاستیک ها > ترموفورمینگ
پلاستیک ها > تولید الیاف
چسب ها
پلاستیک ها > قالبگیری بادی اکستروژنی
پلاستیک ها > قالبگیری بادی تزریقی
پلاستیک ها > قالبگیری تزریقی
پلاستیک ها > قالبگیری فوم
کامپوزیت ها
پلاستیک ها > کستینگ
پلاستیک ها > کلندرینگ
Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی > آمیزه های پلیمری و مستربچ
افزودنی های پلیمری شرکت کلارینت جهت استفاده در صنایع خودرو افزودنی > پایدار کننده های حرارتی
افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری
پلاستیک ها > قالبگیری تزریقی Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی > آمیزه های پلیمری و مستربچ
افزودنی های پلیمری شرکت کلارینت جهت استفاده در صنایع نساجی و الیاف افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری پلاستیک ها > تولید الیاف Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی > آمیزه های پلیمری و مستربچ
معرفی و کاربرد افزودنی های پلیمری شرکت کلارینت در صنعت کشاورزی افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری پلاستیک ها > اکستروژن فیلم دمشی
پلاستیک ها > کستینگ
Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی > آمیزه های پلیمری و مستربچ
ADK STAB LA-77 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > آمینی پلاستیک ها > اکستروژن فیلم دمشی
پلاستیک ها > اکستروژن ورق و پروفیل
پلاستیک ها
پلاستیک ها > کلندرینگ
ADEKA
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
ADK STAB LA-94 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > آمینی پلاستیک ها > اکستروژن فیلم دمشی
پلاستیک ها > تولید الیاف
ADEKA
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
صفحه 1 از 7 (93 مورد)