نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
حضور شرکت بنیان کالا شیمی در نمایشگاه کامپوزیت 2017 روسیه رزین > آلکید
افزودنی > خشک کن
رزین > پلی استرها > رزین پلی استر غیر اشباع
کامپوزیت ها > آمیزه های قالبگیری
کامپوزیت ها > پالتروژن
پوشش ها > حلال پایه
کامپوزیت ها > رشته پیچی
پوشش ها > صنعتی
کامپوزیت ها > لایه گذاری دستی
پوشش ها > مرکب
بنیان کالا شیمی
معرفی شرکت بنیان کالا شیمی رزین > آلکید
افزودنی > خشک کن
رزین > پلی استرها > رزین پلی استر غیر اشباع
کامپوزیت ها > آمیزه های قالبگیری
کامپوزیت ها > پالتروژن
پوشش ها > حلال پایه
کامپوزیت ها > رشته پیچی
پوشش ها > صنعتی
کامپوزیت ها > لایه گذاری دستی
پوشش ها > مرکب
بنیان کالا شیمی
خشک کن زیرکونیوم افزودنی > خشک کن بنیان کالا شیمی
خشک کن سرب افزودنی > خشک کن بنیان کالا شیمی
خشک کن کلسیم افزودنی > خشک کن بنیان کالا شیمی
خشک کن کبالت افزودنی > خشک کن بنیان کالا شیمی
خشک کن كبالت بی رنگ افزودنی > خشک کن پوشش ها
پلاستیک ها > کستینگ
پوشش ها > مرکب
پترو اکتان ایساتیس
خشک کن منگنز افزودنی > خشک کن پوشش ها
پلاستیک ها > کستینگ
پوشش ها > مرکب
پترو اکتان ایساتیس
خشک کن زیرکونیوم افزودنی > خشک کن پوشش ها
پوشش ها > مرکب
پترو اکتان ایساتیس
خشک کن مس افزودنی > بازدارنده
افزودنی > خشک کن
افزودنی > کاتالیست/شتاب دهنده
افزودنی > نگهدارنده
پوشش ها پترو اکتان ایساتیس
خشک کن روی افزودنی > خشک کن پوشش ها
پوشش ها > مرکب
پترو اکتان ایساتیس
خشک کن سرب افزودنی > خشک کن پوشش ها
پلاستیک ها > کستینگ
پوشش ها > مرکب
پترو اکتان ایساتیس
خشک کن كبالت افزودنی > خشک کن پوشش ها
پلاستیک ها > کستینگ
پوشش ها > مرکب
پترو اکتان ایساتیس
خشک کن كلسيم افزودنی > خشک کن پوشش ها
پوشش ها > مرکب
پترو اکتان ایساتیس
Troy Perma Dry® افزودنی > خشک کن پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > حلال پایه
Troy
کالاکار