نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
مروری بر افزودنی های مورد استفاده در پوشش ها افزودنی > آبگریز کننده
افزودنی > ترکننده
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
رزین > سیلیکونی
افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره
افزودنی > ضد کف/ضد حباب
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
افزودنی > بهبود دهنده سطح > مات کننده
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > پخت نوری
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب > گراور
پوشش ها > مرکب
پوشش ها > مرکب > وارنیش
Evonik > ACEMATT ، Evonik > AEROSIL ، Evonik > TEGO
ایوانیک ایران > افزودنیهای رنگ و پوشش
Efka® WE 3050 افزودنی > ترکننده
افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره
پوشش ها BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Efka® FL 3777 افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره
افزودنی > ضد کف/ضد حباب
پوشش ها > حلال پایه BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا > رنگ و رزین
Efka® 3500 افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > ترکننده
افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
BASF
ب آ اس اف ایران
Efka® 3580 افزودنی > بهبود دهنده رویه > سیلیکونی ها
افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها
BASF
ب آ اس اف ایران
Efka® 3650 افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > ترکننده
افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره
پوشش ها > حلال پایه BASF
ب آ اس اف ایران
Efka® 7375 افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > ترکننده
افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره
پوشش ها > مرکب > اسکرین
پوشش ها > پخت نوری
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > مرکب > فلکسو
پوشش ها > مرکب > لیتوگرافی
پوشش ها > مرکب > وارنیش
BASF
ب آ اس اف ایران
Efka® 7381 افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > ترکننده
افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > مرکب > فلکسو
پوشش ها > مرکب > وارنیش
BASF
ب آ اس اف ایران
Efka® 7390 افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > ترکننده
افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره
پوشش ها > مرکب > اسکرین
پوشش ها > پخت نوری
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > مرکب > فلکسو
پوشش ها > مرکب > وارنیش
BASF
ب آ اس اف ایران
Efka® FL 3600 افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره
پوشش ها > حلال پایه BASF
ب آ اس اف ایران
Efka® 3038 افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره پوشش ها
پوشش ها > حلال پایه
BASF
ب آ اس اف ایران
Efka® 3232 افزودنی > بهبود دهنده رویه > سیلیکونی ها
افزودنی > ضد بلوکه شدن
افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره
افزودنی > ضد سایش کننده
پوشش ها
پوشش ها > حلال پایه
BASF
ب آ اس اف ایران
Hydropalat® 3037 افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > ترکننده > سورفکتانت
افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره
پوشش ها > آب پایه BASF
ب آ اس اف ایران
Efka® 3522 افزودنی > کنترل کننده لغزش > سیلیکونی
افزودنی > ضد کف/ضد حباب > سیلیکونی
افزودنی > ترکننده > سیلیکونی
افزودنی > بهبود دهنده رویه > سیلیکونی ها
افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها
BASF
ب آ اس اف ایران
Efka® FL 3778 افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره
افزودنی > ضد کف/ضد حباب
پوشش ها > حلال پایه BASF
ب آ اس اف ایران
صفحه 1 از 3 (44 مورد)