نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
افزودنی های TEGO برای پوشش های حلال پایه با درصد جامد بالا افزودنی > ترکننده
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > ضد کف/ضد حباب > غیرسیلیکونی
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
Evonik > TEGO
ایوانیک ایران > افزودنیهای رنگ و پوشش
Efka® 7215 افزودنی > ضد کف/ضد حباب > غیرسیلیکونی پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > مرکب > فلکسو
پوشش ها > مرکب > گراور
BASF
ب آ اس اف ایران
Efka® 2021 افزودنی > ضد کف/ضد حباب > غیرسیلیکونی پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Efka® 7220 افزودنی > ضد کف/ضد حباب > غیرسیلیکونی پوشش ها > مرکب > اسکرین
پوشش ها > پخت نوری
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > مرکب > فلکسو
پوشش ها > مرکب > گراور
BASF
ب آ اس اف ایران
Efka® 7230 افزودنی > ضد کف/ضد حباب > غیرسیلیکونی پوشش ها > مرکب > اسکرین
پوشش ها > پخت نوری
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > مرکب > فلکسو
پوشش ها > مرکب > گراور
پوشش ها > مرکب > وارنیش
BASF
ب آ اس اف ایران
Efka® 7250 افزودنی > ضد کف/ضد حباب > غیرسیلیکونی پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > مرکب > فلکسو
پوشش ها > مرکب > گراور
BASF
ب آ اس اف ایران
Foamaster® 333 افزودنی > ضد کف/ضد حباب > غیرسیلیکونی پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > مرکب
BASF
ب آ اس اف ایران
Foamaster® 8034 افزودنی > ضد کف/ضد حباب > غیرسیلیکونی پوشش ها BASF
ب آ اس اف ایران
Foamaster® G افزودنی > ضد کف/ضد حباب > غیرسیلیکونی پوشش ها > آب پایه BASF
ب آ اس اف ایران
Foamaster® NXZ افزودنی > ضد کف/ضد حباب > غیرسیلیکونی پوشش ها > آب پایه BASF
ب آ اس اف ایران
Foamaster® S افزودنی > ضد کف/ضد حباب > غیرسیلیکونی پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > مرکب
BASF
ب آ اس اف ایران
Foamaster® WBA افزودنی > ضد کف/ضد حباب > غیرسیلیکونی پوشش ها
پوشش ها > مرکب
BASF
ب آ اس اف ایران
Dehydran® 1861 افزودنی > ضد کف/ضد حباب > غیرسیلیکونی پوشش ها BASF
ب آ اس اف ایران
Dehydran® D افزودنی > ضد کف/ضد حباب > غیرسیلیکونی پوشش ها > آب پایه BASF
ب آ اس اف ایران
Efka® 2018 افزودنی > ضد کف/ضد حباب > غیرسیلیکونی پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
BASF
ب آ اس اف ایران
صفحه 1 از 5 (66 مورد)