نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
کامپاند پلی اتیلن قابل شبکه شدن - NovinCross افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت > سیلان ها نوین بسپار سازه ، نوین بسپار سازه > واحد بازرگانی
معرفی محصولات Dynasylan رزین > سیلیکونی > با عامل متوکسی
افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت > سیلان ها
افزودنی > بهبوددهنده چسبندگی > سیلان های عامل دارشده ی آلی
افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت
چسب ها > درزگیر و آب بند
پوشش ها > صنعتی
Evonik > Dynasylan
ایوانیک ایران > افزودنیهای رنگ و پوشش
TEGOPAC® RD 2 افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت > سیلان ها چسب ها
چسب ها > درزگیر و آب بند
Evonik
ایوانیک ایران
TEGOPAC® RD 1 افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت > سیلان ها چسب ها
چسب ها > درزگیر و آب بند
Evonik
ایوانیک ایران
Modifier 705 افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت > سیلان ها چسب ها
چسب ها > درزگیر و آب بند
Evonik
ایوانیک ایران
Modifier 700 افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت > سیلان ها چسب ها
چسب ها > درزگیر و آب بند
Evonik
ایوانیک ایران
Crosslinker XP AC 30 افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت > سیلان ها چسب ها > درزگیر و آب بند Evonik
ایوانیک ایران
Crosslinker OX 30 افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت > سیلان ها چسب ها > درزگیر و آب بند Evonik
ایوانیک ایران
Crosslinker OX 20 افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت > سیلان ها چسب ها > درزگیر و آب بند Evonik
ایوانیک ایران
Crosslinker OX 12 افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت > سیلان ها چسب ها > درزگیر و آب بند Evonik
ایوانیک ایران
Crosslinker OX 10 افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت > سیلان ها چسب ها > درزگیر و آب بند Evonik
ایوانیک ایران
Crosslinker AC 15 افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت > سیلان ها چسب ها > درزگیر و آب بند Evonik
ایوانیک ایران
Crosslinker AC 10 افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت > سیلان ها چسب ها > درزگیر و آب بند Evonik
ایوانیک ایران
Crosslinker 210 افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت > سیلان ها چسب ها
چسب ها > درزگیر و آب بند
Evonik
ایوانیک ایران
Crosslinker 200 افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت > سیلان ها چسب ها
چسب ها > درزگیر و آب بند
Evonik
ایوانیک ایران
صفحه 1 از 3 (39 مورد)