نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
پلیمرهای VESTOWAX طراحی شده برای تولید رزین های چسبنده افزودنی > واکس ها > پارافینی
افزودنی > واکس ها
چسب ها
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب
Evonik > VESTOWAX
ایوانیک ایران > رزینهای چسب و پوشش
WACKER® E 32 افزودنی > واکس ها پوشش ها Wacker
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
بهبود کیفیت پراکنش و توزیع رنگدانه در آمیزه های پلیمری با استفاده از واکس های میکرونیزه شرکت کلارینت افزودنی > واکس ها پلاستیک ها > اکستروژن فیلم دمشی
پلاستیک ها > اکستروژن لوله
پلاستیک ها > اکستروژن ورق و پروفیل
پلاستیک ها > ترموفورمینگ
پلاستیک ها > تولید الیاف
پلاستیک ها > قالبگیری بادی اکستروژنی
پلاستیک ها > قالبگیری بادی تزریقی
پلاستیک ها > قالبگیری تزریقی
پلاستیک ها > قالبگیری چرخشی
پلاستیک ها > قالبگیری فوم
پلاستیک ها > کستینگ
پلاستیک ها > کلندرینگ
Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی > آمیزه های پلیمری و مستربچ
معرفی واکس های شرکت کلارینت مناسب برای استفاده در تولید مستربچ های پلیمری افزودنی > واکس ها پلاستیک ها > اکستروژن فیلم دمشی
پلاستیک ها > اکستروژن لوله
پلاستیک ها > اکستروژن ورق و پروفیل
پلاستیک ها > تولید الیاف
پلاستیک ها > قالبگیری بادی اکستروژنی
پلاستیک ها > قالبگیری بادی تزریقی
پلاستیک ها > کستینگ
پلاستیک ها > کلندرینگ
Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی > آمیزه های پلیمری و مستربچ
بررسی محصولات کلارینت برای استفاده در فرمولاسیون چسب های هات ملت افزودنی > واکس ها > ترکیبی چسب ها > چسب حرارتی
چسب ها
Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی > آمیزه های پلیمری و مستربچ
معرفی شرکت ب آ اس اف BASF رزین > آکریلیک ها و کوپلیمرهای آن
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > واکس ها
پوشش ها > آب پایه BASF
پرشیا نجد
Cartaseal FGU افزودنی > ضد بلوکه شدن
افزودنی > واکس ها
پوشش ها
پوشش ها > مرکب
Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Pewax® E 14 افزودنی > واکس ها > پلی اتیلنی
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > روان کننده > واکس پلی اتیلنی
پوشش ها > مرکب Deurex
آنا شیمی
Jonwax 22 افزودنی > واکس ها پوشش ها > مرکب
پوشش ها > مرکب > وارنیش
BASF
ب آ اس اف ایران
Jonwax 120 افزودنی > واکس ها
افزودنی > ضد خش کننده > واکس ها
پوشش ها > صنعتی BASF
ب آ اس اف ایران
Jonwax 28 افزودنی > واکس ها > پلی اتیلنی
افزودنی > ضد خش کننده > واکس ها
پوشش ها > مرکب > وارنیش BASF
ب آ اس اف ایران
Jonwax 26 افزودنی > آبگریز کننده
افزودنی > واکس ها
افزودنی > ضد بلوکه شدن > واکس ها
افزودنی > ضد خش کننده > واکس ها
پوشش ها > صنعتی BASF
ب آ اس اف ایران
Jonwax 4 افزودنی > واکس ها > پلی اتیلنی
افزودنی > ضد خش کننده > واکس ها
پوشش ها > صنعتی BASF
ب آ اس اف ایران
Efka® 6909 افزودنی > واکس ها
افزودنی > ضد سایش کننده > واکس ها
پوشش ها
پوشش ها > صنعتی
BASF
ب آ اس اف ایران
Tego® Alkanol 16 افزودنی > سورفکتانت
افزودنی > واکس ها
Evonik
ایوانیک ایران