نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
ABWAX WHITE BEESWAX PEARLS افزودنی > امولسیفایر
افزودنی > واکس ها > ترکیبی
افزودنی > تشکیل دهنده فیلم
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
ROELMI Brasca
سازیبا
ABWAX SYNTHETIC WHITE BEESWAX PEARLS افزودنی > امولسیفایر
افزودنی > واکس ها > ترکیبی
افزودنی > تشکیل دهنده فیلم
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
ROELMI Brasca
سازیبا
ABWAX SYNTHETIC BEESWAX SD1 افزودنی > امولسیفایر
افزودنی > واکس ها > ترکیبی
افزودنی > تشکیل دهنده فیلم
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
ROELMI Brasca
سازیبا
ABWAX SUNFLOWER WAX افزودنی > واکس ها > گیاهی ROELMI Brasca
سازیبا
ABWAX RICE PEARLS افزودنی > واکس ها > گیاهی ROELMI Brasca
سازیبا
ABWAX PE 9394 افزودنی > واکس ها > ترکیبی
افزودنی > تشکیل دهنده فیلم
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
ROELMI Brasca
سازیبا
ABWAX PE 9193 افزودنی > واکس ها > ترکیبی
افزودنی > تشکیل دهنده فیلم
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
ROELMI Brasca
سازیبا
ABWAX MICRO MA 84 PEARLS افزودنی > امولسیفایر
افزودنی > بهبوددهنده چسبندگی
افزودنی > تشکیل دهنده فیلم
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
افزودنی > واکس ها > واکس معدنی
ROELMI Brasca
سازیبا
ABWAX MICRO LA 60 افزودنی > واکس ها > ترکیبی
افزودنی > تشکیل دهنده فیلم
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
ROELMI Brasca
سازیبا
ABWAX CANDELILLA SC افزودنی > امولسیفایر
افزودنی > واکس ها > ترکیبی
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
ROELMI Brasca
سازیبا
ABWAX CANDELILLA LP افزودنی > امولسیفایر
افزودنی > واکس ها > ترکیبی
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
ROELMI Brasca
سازیبا
مستربچ لیز کننده - NovinSlip افزودنی > واکس ها > آمیدی
پلیمر > پلی اتیلن > پلی اتيلن سبک خطی
پلیمر > پلی اتیلن
پلیمر > پلی اتیلن > پلی اتیلن سبک
پلاستیک ها > اکستروژن فیلم دمشی نوین بسپار سازه > فروش ، نوین بسپار سازه > واحد بازرگانی
راهنمای استفاده از ABWax در محصولات آرایشی بهداشتی افزودنی > واکس ها سازیبا
مواد لازم مورداستفاده در محصولات بهداشتی برای مراقبت از پوست و مو افزودنی > امولسیفایر > آب در روغن
افزودنی > آنتی کیکینگ
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > پیگمنت های اصلاح شده و پودرها
افزودنی > مرطوب کننده
افزودنی > نرم کننده/مرطوب کننده
افزودنی > واکس ها
سازیبا
پلیمرهای VESTOWAX طراحی شده برای تولید رزین های چسبنده افزودنی > واکس ها > پارافینی
افزودنی > واکس ها
چسب ها
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب
Evonik > VESTOWAX
ایوانیک ایران > رزینهای چسب و پوشش
صفحه 1 از 20 (287 مورد)