نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
بوتیل استات حلال ها > استاتی پوشش ها شرکت پاژبهفر ایرانیان
اتیل استات حلال ها > استاتی پوشش ها
چسب ها
شرکت پاژبهفر ایرانیان
اتیل استات حلال ها > استاتی پوشش ها
چسب ها
حلال پویان اراک
بوتیل استات حلال ها > استاتی پوشش ها حلال پویان اراک
ایزو بوتیل استات حلال ها > استاتی پوشش ها حلال پویان اراک
متیل استات حلال ها > استاتی پوشش ها ساینا شیمی بهشت
پروپیلن گلیکول متیل اتر استات - PMA حلال ها > استاتی
حلال ها > استری
پوشش ها
پوشش ها > مرکب
ایمن سبز
متوکسی پروپیل استات حلال ها > استاتی
حلال ها > استری
پوشش ها
چسب ها
ایمن سبز
بوتیل استات حلال ها > استاتی پوشش ها
پلاستیک ها > چاپگرهای سه بعدی
چسب ها
آریان کیمیا آسیا
Ethyl Acetate KSR حلال ها > استاتی چسب ها
پوشش ها > مرکب
صنایع شیمیایی چوبینه توس
بازرگانی کوثر
Ethyl Acetate ARN حلال ها > استاتی پوشش ها
چسب ها
آرین شیمی
ایزو بوتیل استات حلال ها > استاتی پوشش ها
چسب ها > حلال پایه
پتروماد کیمیا
نرمال بوتیل استات حلال ها > استاتی
حلال ها
چسب ها > حلال پایه پتروماد کیمیا
Methoxy Propyl Acetate حلال ها > استاتی
حلال ها > استری
حلال ها
پوشش ها
چسب ها
مواد مهندسی مکرر
Butyl Acetate حلال ها > استاتی
حلال ها > استری
حلال ها
پوشش ها
چسب ها
مواد مهندسی مکرر