نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Tego® Pearl N300 افزودنی > سورفکتانت
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > عامل صدفی کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Varonic® APM افزودنی > حل کننده
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
Evonik
ایوانیک ایران
VARISOFT® EQ 100 افزودنی > حالت دهنده
افزودنی > روان کننده
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Tegosoft® TN افزودنی > نرم کننده/مرطوب کننده > استرها
حلال ها > استری
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Tegosoft® TIS افزودنی > نرم کننده/مرطوب کننده > استرها
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Tegosoft® PC 41 افزودنی > حل کننده
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Tegosoft® PBE افزودنی > صیقل دهنده/نرم کننده
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
افزودنی > نرم کننده/مرطوب کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Tegosoft® P افزودنی > نرم کننده/مرطوب کننده > استرها
افزودنی > حل کننده
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Tegosoft® OS افزودنی > نرم کننده/مرطوب کننده > استرها
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Tegosoft® OP افزودنی > نرم کننده/مرطوب کننده > استرها
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Tegosoft® MM افزودنی > نرم کننده/مرطوب کننده > استرها
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Tegosoft® M افزودنی > نرم کننده/مرطوب کننده > استرها
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Tegosoft® Liquid M افزودنی > نرم کننده/مرطوب کننده > استرها
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Tegosoft® DO افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده Evonik
ایوانیک ایران
Tegosoft® CR افزودنی > نرم کننده/مرطوب کننده > استرها
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
Evonik
ایوانیک ایران