نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Phenonip® XB افزودنی > نگهدارنده > پارابن
افزودنی > نگهدارنده
Clariant
شرکت هوپاد
Phenonip® ME افزودنی > نگهدارنده > پارابن
افزودنی > نگهدارنده
Clariant
شرکت هوپاد
Phenonip® افزودنی > نگهدارنده > پارابن
افزودنی > نگهدارنده
Clariant
شرکت هوپاد
Nipastat® افزودنی > نگهدارنده > پارابن
افزودنی > نگهدارنده
Clariant
شرکت هوپاد
Nipasol® M Sodium افزودنی > نگهدارنده > پارابن Clariant
شرکت هوپاد
Nipasol® M افزودنی > نگهدارنده > پارابن Clariant
شرکت هوپاد
Nipastat® Sodium افزودنی > نگهدارنده > پارابن
افزودنی > نگهدارنده
Clariant
شرکت هوپاد
Nipasept® Sodium افزودنی > نگهدارنده > پارابن
افزودنی > نگهدارنده
Clariant
شرکت هوپاد
Nipasept® افزودنی > نگهدارنده > پارابن
افزودنی > نگهدارنده
Clariant
شرکت هوپاد
Nipaguard® PDU افزودنی > نگهدارنده > پارابن
افزودنی > نگهدارنده
Clariant
شرکت هوپاد
Nipaguard® MPS افزودنی > نگهدارنده > پارابن
افزودنی > نگهدارنده
Clariant
شرکت هوپاد
Nipaguard® MPA افزودنی > نگهدارنده > پارابن
افزودنی > نگهدارنده
Clariant
شرکت هوپاد
Nipaguard® DCB افزودنی > نگهدارنده > پارابن
افزودنی > نگهدارنده
Clariant
شرکت هوپاد
Nipaguard® CMB افزودنی > نگهدارنده > پارابن
افزودنی > نگهدارنده
Clariant
شرکت هوپاد
Nipaguard® BPX افزودنی > نگهدارنده > پارابن
افزودنی > نگهدارنده
Clariant
شرکت هوپاد
صفحه 1 از 2 (26 مورد)