نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
TCS-100M افزودنی > تشکیل دهنده فیلم
افزودنی > نرم کننده/مرطوب کننده
TINCI
سازیبا
TCS-10M افزودنی > تشکیل دهنده فیلم
افزودنی > نرم کننده/مرطوب کننده
TINCI
سازیبا
TCS-10 افزودنی > نرم کننده/مرطوب کننده TINCI
سازیبا
TCS-6M افزودنی > تشکیل دهنده فیلم
افزودنی > نرم کننده/مرطوب کننده
TINCI
سازیبا
TCA-5560 افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
افزودنی > نرم کننده/مرطوب کننده
TINCI
سازیبا
TC-1403 افزودنی > روان کننده
افزودنی > نرم کننده/مرطوب کننده
TINCI
سازیبا
TC-1252 افزودنی > روان کننده
افزودنی > نرم کننده/مرطوب کننده
TINCI
سازیبا
TC-1251 افزودنی > روان کننده
افزودنی > نرم کننده/مرطوب کننده
TINCI
سازیبا
TC-1233 افزودنی > روان کننده
افزودنی > نرم کننده/مرطوب کننده
TINCI
سازیبا
TC-1218 افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
افزودنی > نرم کننده/مرطوب کننده
TINCI
سازیبا
TC-1214 افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
افزودنی > نرم کننده/مرطوب کننده
TINCI
سازیبا
PQ-TCS11 افزودنی > حالت دهنده
افزودنی > نرم کننده/مرطوب کننده
TINCI
سازیبا
POLYQUTA 3000LR افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
افزودنی > نرم کننده/مرطوب کننده
TINCI
سازیبا
POLYQUTA 3000 افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
افزودنی > نرم کننده/مرطوب کننده
TINCI
سازیبا
POLYQUTA 550D افزودنی > نرم کننده/مرطوب کننده TINCI
سازیبا
صفحه 1 از 5 (66 مورد)