نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Tegosoft® APM افزودنی > حل کننده
افزودنی > سورفکتانت
افزودنی > نرم کننده/مرطوب کننده
Evonik
ایوانیک ایران
ABIL® B 8843 افزودنی > سورفکتانت
رزین > سیلیکونی
افزودنی > عامل کف زا
افزودنی > نرم کننده/پلاستیسایزرها
افزودنی > نرم کننده/مرطوب کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Tegosoft® TN افزودنی > نرم کننده/مرطوب کننده > استرها
حلال ها > استری
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Tegosoft® TIS افزودنی > نرم کننده/مرطوب کننده > استرها
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Tegosoft® PBE افزودنی > صیقل دهنده/نرم کننده
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
افزودنی > نرم کننده/مرطوب کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Tegosoft® P افزودنی > نرم کننده/مرطوب کننده > استرها
افزودنی > حل کننده
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Tegosoft® OS افزودنی > نرم کننده/مرطوب کننده > استرها
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Tegosoft® OP افزودنی > نرم کننده/مرطوب کننده > استرها
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Tegosoft® MM افزودنی > نرم کننده/مرطوب کننده > استرها
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Tegosoft® M افزودنی > نرم کننده/مرطوب کننده > استرها
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Tegosoft® Liquid M افزودنی > نرم کننده/مرطوب کننده > استرها
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Tegosoft® Liquid افزودنی > نرم کننده/مرطوب کننده > استرها Evonik
ایوانیک ایران
Tegosoft® LSE 65 K Soft افزودنی > نرم کننده/مرطوب کننده > استرها
افزودنی > صیقل دهنده/نرم کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Tegosoft® LSE 65 K افزودنی > نرم کننده/مرطوب کننده > استرها
افزودنی > صیقل دهنده/نرم کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Tegosoft® HP افزودنی > نرم کننده/مرطوب کننده > استرها
افزودنی > صیقل دهنده/نرم کننده
Evonik
ایوانیک ایران