نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
افزودنی های TEGO برای پوشش های حلال پایه با درصد جامد بالا افزودنی > ترکننده
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > ضد کف/ضد حباب > غیرسیلیکونی
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
Evonik > TEGO
ایوانیک ایران > افزودنیهای رنگ و پوشش
مروری بر افزودنی های TEGO مورد استفاده در پوشش های ساختمانی و راهنمای فرمولاسیون آن ها افزودنی > آبگریز کننده
افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > ترکننده
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > ضد کف/ضد حباب
افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > پخت نوری
Evonik > TEGO
ایوانیک ایران > افزودنیهای رنگ و پوشش
مروری بر افزودنی های TEGO مورد استفاده در جوهرهای چاپ افزودنی > آبگریز کننده
افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > ترکننده
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > ضد بلوکه شدن
افزودنی > ضد کف/ضد حباب
افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت
افزودنی > کنترل کننده لغزش
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > مرکب > اسکرین
پوشش ها > پخت نوری
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > مرکب > فلکسو
پوشش ها > مرکب > گراور
پوشش ها > مرکب > وارنیش
Evonik > TEGO
ایوانیک ایران > افزودنیهای رنگ و پوشش
پخش کننده های ZETASPERSE و دیگر افزودنی ها برای پراکندگی آبی افزودنی > ترکننده
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > ترکننده > سورفکتانت
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب > فلکسو
پوشش ها > مرکب
پوشش ها > مرکب > وارنیش
Evonik > TEGO
ایوانیک ایران > افزودنیهای رنگ و پوشش
افزودنی ها و بایندر های TEGO برای جوهرافشان ها رزین > پلی یورتان ها > پلی ال
افزودنی > ترکننده
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > ضد کف/ضد حباب
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > پخت نوری
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > مرکب
Evonik > TEGO
ایوانیک ایران > افزودنیهای رنگ و پوشش
Copolymer PF 10 افزودنی > سورفکتانت
افزودنی > ترکننده > سورفکتانت
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند
پوشش ها > آب پایه اصفهان کوپلیمر
مواد اولیه رنگ های پایه آب از شرکت BASF رزین > آکریلیک ها و کوپلیمرهای آن
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > ضد کف/ضد حباب
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
BASF > Acronal ، BASF > Dispex ، BASF > Foamaster ، BASF > Foamstar ، BASF > Rheovis
پرشیا نجد > پوشش های دکوراتیو
Efka® PX 4731 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) پوشش ها > مرکب > اسکرین
پوشش ها > پخت نوری
پوشش ها > مرکب > فلکسو
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Efka® FA 4672 افزودنی > ترکننده
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
پوشش ها BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Efka® FA 4620 افزودنی > ترکننده > پلیمرها
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > کاهنده ویسکوزیته
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Efka® PX 4350 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Efka® FA 4608 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) پوشش ها > حلال پایه BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
افزودنی های شیمیایی افزودنی > بهبود دهنده سطح
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > ضد کف/ضد حباب
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب > فلکسو
پوشش ها > مرکب > گراور
پوشش ها > مرکب > لیتوگرافی
پوشش ها > مرکب
BASF > Efka
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا > رنگ و رزین
افزودنی های دیسپرس کننده (پخش کننده) BASF افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) BASF
Genamin® CC 100 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند پوشش ها Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی