نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Efka® 4008 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) پوشش ها > حلال پایه BASF
Efka® 4402 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) پوشش ها > حلال پایه BASF
Efka® 4406 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) پوشش ها BASF
Efka® 4015 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > هایپردیسپرسانت پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
BASF
Efka® 4403 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > هایپردیسپرسانت پوشش ها > حلال پایه BASF
Efka® 4530 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > هایپردیسپرسانت پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > حلال پایه
BASF
Efka® 4540 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > هایپردیسپرسانت پوشش ها > آب پایه BASF
Efka® 4570 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > هایپردیسپرسانت پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > حلال پایه
BASF
Hydropalat® 225 افزودنی > ترکننده
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها
BASF
Hydropalat® 3065 افزودنی > ترکننده
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > هایپردیسپرسانت
پوشش ها > آب پایه BASF
Hydropalat® 7003 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > حلال پایه
BASF
Hydropalat® B افزودنی > ترکننده
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها
BASF
Hydropalat® P افزودنی > ترکننده
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
پوشش ها BASF
Dispex® G40 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
BASF
Dispex® GA40 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
BASF