نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Efka® 7476 افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبوددهنده های رئولوژیکی
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > هایپردیسپرسانت
پوشش ها > مرکب > اسکرین
پوشش ها > مرکب > گراور
BASF
Efka® 7413 افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبوددهنده های رئولوژیکی
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > هایپردیسپرسانت
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > مرکب > گراور
BASF
Efka® 7422 افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبوددهنده های رئولوژیکی
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > هایپردیسپرسانت
پوشش ها > مرکب > فلکسو BASF
Efka® 7462 افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبوددهنده های رئولوژیکی
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > هایپردیسپرسانت
پوشش ها > مرکب > اسکرین
پوشش ها > مرکب > فلکسو
پوشش ها > مرکب > گراور
BASF
Efka® 7471 افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبوددهنده های رئولوژیکی
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > هایپردیسپرسانت
پوشش ها > مرکب > فلکسو BASF
Efka® 7575 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبوددهنده های رئولوژیکی
پوشش ها > مرکب > اسکرین
پوشش ها > مرکب > فلکسو
پوشش ها > مرکب > گراور
پوشش ها > مرکب > لیتوگرافی
BASF
Efka® 7421 افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبوددهنده های رئولوژیکی
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > هایپردیسپرسانت
پوشش ها
پوشش ها > مرکب > فلکسو
BASF
Efka® 7461 افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبوددهنده های رئولوژیکی
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > هایپردیسپرسانت
پوشش ها > مرکب > اسکرین BASF
Efka® 7466 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبوددهنده های رئولوژیکی
پوشش ها > مرکب > فلکسو
پوشش ها > مرکب > گراور
BASF
Efka® PA 4477 افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبوددهنده های رئولوژیکی
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > هایپردیسپرسانت
پوشش ها > مرکب BASF
Efka® 7486 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبوددهنده های رئولوژیکی
پوشش ها > مرکب > اسکرین
پوشش ها > مرکب > گراور
BASF
Efka® 7496 افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبوددهنده های رئولوژیکی
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > هایپردیسپرسانت
پوشش ها > مرکب > اسکرین
پوشش ها > مرکب > گراور
BASF
Efka® 7497 افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبوددهنده های رئولوژیکی
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > هایپردیسپرسانت
پوشش ها > مرکب > گراور BASF
Imprafix® HS-DW-01 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) پوشش ها Covestro
کووسترو ایران
Efka® FA 4665 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) پوشش ها
پوشش ها > صنعتی
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا