نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Hydropalat® 100 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > هایپردیسپرسانت پوشش ها BASF
EFKA® 4060 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > هایپردیسپرسانت پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب
BASF
Hordaphos 122 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند پوشش ها Clariant
شرکت هوپاد
Hordaphos 222 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند پوشش ها Clariant
شرکت هوپاد
Dispersogen® AN 100 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > سازگار کننده
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > حلال پایه
Clariant
شرکت هوپاد
Dispex® CX 4231 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) پوشش ها > آب پایه BASF
پرشیا نجد
Dispex® CX 4320 (Pigment disperser MD 20) افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) پوشش ها BASF
پرشیا نجد
Dispex AA 4140 (Dispex N40) افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) پوشش ها > آب پایه
چسب ها > آب پایه
BASF
پرشیا نجد
Dispex® AA 4040 (Dispex A40) افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) چسب ها > آب پایه BASF
پرشیا نجد
Disperbyk® -170 افزودنی > ترکننده > پلیمرها
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > هایپردیسپرسانت
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
Byk
توان
Disperbyk® -2150 افزودنی > ترکننده > پلیمرها
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > هایپردیسپرسانت
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
Byk
توان
Disperbyk® -2050 افزودنی > ترکننده > پلیمرها
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > هایپردیسپرسانت
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
Byk
توان
Disperbyk® -2020 افزودنی > ترکننده > پلیمرها
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
Byk
توان
Disperbyk® -2009 افزودنی > ترکننده > پلیمرها
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > هایپردیسپرسانت
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب
Byk
توان
Disperbyk® -2008 افزودنی > ترکننده > پلیمرها
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > هایپردیسپرسانت
پوشش ها > پخت نوری
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب
Byk
توان