نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Genamin® CC 100 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند پوشش ها Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Efka® 5207 افزودنی > ترکننده
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > هایپردیسپرسانت
پوشش ها > حلال پایه BASF
کیان رزین ، مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Efka FA 4610 افزودنی > ترکننده
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
پوشش ها > صنعتی BASF
کیان رزین ، مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
NUOSPERSE FA 196 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) پوشش ها
پوشش ها > مرکب
کیان رزین
LIPOTIN 100* افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) پوشش ها کیان رزین
Ecodis™ P 50 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) پوشش ها > آب پایه Coatex
امیا پارس
Ecodis™ P 30 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) پوشش ها > آب پایه Coatex
امیا پارس
Coadis™ 144 A افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) پوشش ها > آب پایه Coatex
امیا پارس
Pewax® E 14 افزودنی > واکس ها > پلی اتیلنی
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > روان کننده > واکس پلی اتیلنی
پوشش ها > مرکب Deurex
آنا شیمی
Viscobyk-4013 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) پوشش ها Byk
توان ، کیان رزین
Efka® 4008 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) پوشش ها > حلال پایه BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Efka® 4402 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) پوشش ها > حلال پایه BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Efka® 4406 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) پوشش ها BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Efka® 4015 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > هایپردیسپرسانت پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Efka® 4403 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > هایپردیسپرسانت پوشش ها > حلال پایه BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا