نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Colanyl Red D3GD 500 VP3070 افزودنی > پرکننده ها > الیاف پوشش ها > آب پایه Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Colanyl Blue A2R 131 VP 3245 افزودنی > پرکننده ها > الیاف پوشش ها > آب پایه Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Hostatint Violet RL 30 افزودنی > پرکننده ها > الیاف Clariant
شرکت هوپاد
Hostatint Red GG 30 افزودنی > پرکننده ها > الیاف پوشش ها Clariant
شرکت هوپاد
Colanyl Yellow H3G 100 افزودنی > پرکننده ها > الیاف پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > مرکب
Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Colanyl Violet RL 130 افزودنی > پرکننده ها > الیاف پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > مرکب
Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Colanyl Scarlet GO 500 افزودنی > پرکننده ها > الیاف پوشش ها > آب پایه
پوشش ها
Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Colanyl Scarlet GO 131 افزودنی > پرکننده ها > الیاف پوشش ها > آب پایه Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Colanyl Red HF3S 500 VP 3155 افزودنی > پرکننده ها > الیاف پوشش ها > آب پایه Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Colanyl Red GG 500 VP2889 افزودنی > پرکننده ها > الیاف پوشش ها > آب پایه Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Colanyl Red FRLL 131 VP 3138 افزودنی > پرکننده ها > الیاف پوشش ها > آب پایه Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Colanyl Red FGR 500 افزودنی > پرکننده ها > الیاف پوشش ها > آب پایه Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Colanyl Pink E 100 افزودنی > پرکننده ها > الیاف پوشش ها > آب پایه Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Colanyl Oxide Yellow BV 530 VP 3161 افزودنی > پرکننده ها > الیاف پوشش ها > آب پایه Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Colanyl Oxide Green G 500 VP3027 افزودنی > پرکننده ها > الیاف پوشش ها > آب پایه Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی