نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Efka® FL 3778 افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره
افزودنی > ضد کف/ضد حباب
پوشش ها > حلال پایه BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Efka® SL 3299 افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > ضد بلوکه شدن > سیلکون ها/سیلیکات ها
افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره
افزودنی > ضد خش کننده
افزودنی > ضد سایش کننده
افزودنی > کنترل کننده لغزش
پوشش ها > حلال پایه BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Efka® SL 3236 افزودنی > کنترل کننده لغزش > سیلیکونی
افزودنی > ضد کف/ضد حباب > سیلیکونی
افزودنی > بهبود دهنده رویه > سیلیکونی ها
پوشش ها > پخت نوری
پوشش ها
پوشش ها > مرکب > وارنیش
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Efka® SL 3033 افزودنی > بهبود دهنده رویه > سیلیکونی ها
افزودنی > ضد بلوکه شدن
افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره
افزودنی > ضد سایش کننده
پوشش ها > حلال پایه BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Efka® SL 3031 افزودنی > ضد بلوکه شدن > سیلکون ها/سیلیکات ها
افزودنی > کنترل کننده لغزش > سیلیکونی
افزودنی > بهبود دهنده رویه > سیلیکونی ها
پوشش ها > پخت نوری
پوشش ها > حلال پایه
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Efka® SI 2723 افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > ضد کف/ضد حباب > سیلیکونی
پوشش ها > پخت نوری
پوشش ها > صنعتی
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Efka® SI 2722 افزودنی > ضد کف/ضد حباب > سیلیکونی
افزودنی > بهبود دهنده رویه > سیلیکونی ها
پوشش ها > صنعتی BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Kyoeisha® Flowlen AC-300 افزودنی > بهبود دهنده رویه پوشش ها
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
Evonik
ایوانیک ایران
Ceridust 2051 افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > ضد بلوکه شدن
افزودنی > کنترل کننده لغزش
افزودنی > بهبود دهنده سطح > مات کننده
پوشش ها > پودری
پوشش ها > صنعتی
Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Nanobyk® -3652 افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > ضد خش کننده
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
Byk
توان
Nanobyk® -3651 افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > ضد خش کننده
افزودنی > ضد سایش کننده
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
Byk
توان
Nanobyk® -3650 افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > ضد خش کننده
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
Byk
توان
Byk® -A 501 افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > ضد کف/ضد حباب > غیرسیلیکونی
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
Byk
توان
Byk® -381 افزودنی > بهبود دهنده رویه > پلی اکریلات ها پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
Byk
توان
Byk® -3521 افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > ترکننده
افزودنی > ضد کف/ضد حباب > سیلیکونی
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب
Byk
توان