نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
HDK N20 افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبوددهنده های رئولوژیکی
پوشش ها
پوشش ها > مرکب
Wacker
کیان رزین ، مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Perenol® WS افزودنی > بهبود دهنده رویه پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Hydropalat® 140 افزودنی > ترکننده > سیلیکونی
افزودنی > بهبود دهنده رویه > سیلیکونی ها
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Efka® 3886 افزودنی > کنترل کننده لغزش > سیلیکونی
افزودنی > بهبود دهنده رویه > سیلیکونی ها
پوشش ها BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Collacral VAL افزودنی > بهبود دهنده رویه پوشش ها > آب پایه BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Efka® 3037 افزودنی > بهبود دهنده رویه پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Efka® 7311 افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > ترکننده
افزودنی > ضد بلوکه شدن
پوشش ها > مرکب > فلکسو
پوشش ها > مرکب > گراور
پوشش ها > مرکب
پوشش ها > مرکب > وارنیش
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Efka® 7361 افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > ترکننده
افزودنی > ضد بلوکه شدن > سیلکون ها/سیلیکات ها
افزودنی > کنترل کننده لغزش
پوشش ها > مرکب > اسکرین
پوشش ها > مرکب > فلکسو
پوشش ها > مرکب > لیتوگرافی
پوشش ها > مرکب
پوشش ها > مرکب > وارنیش
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Efka® SL 3210 افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > ترکننده
افزودنی > ضد بلوکه شدن
پوشش ها > مرکب > فلکسو
پوشش ها > مرکب > گراور
پوشش ها > مرکب
پوشش ها > مرکب > وارنیش
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Efka® 3835 افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > کنترل کننده لغزش > سیلیکونی
افزودنی > ضد بلوکه شدن
پوشش ها > حلال پایه BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Efka® 7315 افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > ترکننده
افزودنی > ضد بلوکه شدن > سیلکون ها/سیلیکات ها
افزودنی > ضد خش کننده
پوشش ها > مرکب > فلکسو
پوشش ها > مرکب
پوشش ها > مرکب > وارنیش
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Efka® 7316 افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > ترکننده
افزودنی > ضد بلوکه شدن > سیلکون ها/سیلیکات ها
افزودنی > ضد خش کننده
افزودنی > کنترل کننده لغزش
پوشش ها > مرکب > فلکسو
پوشش ها > مرکب
پوشش ها > مرکب > وارنیش
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Efka® 7340 افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > ترکننده
افزودنی > ضد کف/ضد حباب
پوشش ها > پخت نوری
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > مرکب
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Efka® FL 3777 افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره
افزودنی > ضد کف/ضد حباب
پوشش ها > حلال پایه BASF
کیان رزین ، مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Efka® SL 3035 افزودنی > ضد خش کننده > برپایه ی سلیکون
افزودنی > کنترل کننده لغزش > سیلیکونی
افزودنی > بهبود دهنده رویه > سیلیکونی ها
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > حلال پایه
BASF
کیان رزین ، مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا