نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Ceridust 2051 افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > ضد بلوکه شدن
افزودنی > کنترل کننده لغزش
افزودنی > بهبود دهنده سطح > مات کننده
پوشش ها > پودری
پوشش ها > صنعتی
Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Nanobyk® -3652 افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > ضد خش کننده
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
Byk
توان
Nanobyk® -3651 افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > ضد خش کننده
افزودنی > ضد سایش کننده
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
Byk
توان
Nanobyk® -3650 افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > ضد خش کننده
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
Byk
توان
Byk® -A 501 افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > ضد کف/ضد حباب > غیرسیلیکونی
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
Byk
توان
Byk® -381 افزودنی > بهبود دهنده رویه > پلی اکریلات ها پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
Byk
توان
Byk® -3521 افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > ترکننده
افزودنی > ضد کف/ضد حباب > سیلیکونی
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب
Byk
توان
Byk® -3520 افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > ترکننده
افزودنی > ضد کف/ضد حباب > سیلیکونی
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب
Byk
توان
Byk® -330 افزودنی > ضد خش کننده > برپایه ی سلیکون
افزودنی > بهبود دهنده رویه > سیلیکونی ها
افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
Byk
توان
Byk® -323 افزودنی > ضد کف/ضد حباب > سیلیکونی
افزودنی > بهبود دهنده رویه > سیلیکونی ها
افزودنی > ضد خش کننده
افزودنی > کنترل کننده لغزش
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
Byk
توان
Byk® -220 S افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > بهبود دهنده سطح
افزودنی > ترکننده
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
Byk
توان
MITTEL 6790 افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > بهبود دهنده سطح
افزودنی > کنترل کننده لغزش > سیلیکونی
پوشش ها galstaffmultiresine
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Troysol® 380W افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > ترکننده > سورفکتانت
افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره
پوشش ها > آب پایه Troy
کالاکار
Troysol® S366 افزودنی > ترکننده > سیلیکونی
افزودنی > بهبود دهنده رویه > سیلیکونی ها
افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره
پوشش ها > حلال پایه کالاکار
Troysol® MS2 افزودنی > ضد خش کننده > برپایه ی سلیکون
افزودنی > کنترل کننده لغزش > سیلیکونی
افزودنی > بهبود دهنده رویه > سیلیکونی ها
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > حلال پایه
Troy
کالاکار