نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
104-NFS افزودنی > آبگریز کننده
افزودنی > ضد رطوبت
پوشش ها > آب پایه نانو فراز سپاهان
Basophob RSP افزودنی > آبگریز کننده پوشش ها BASF
ب آ اس اف ایران
Basophob WDS افزودنی > آبگریز کننده پوشش ها BASF
ب آ اس اف ایران
Loxanol® P افزودنی > آبگریز کننده
افزودنی > نرم کننده/پلاستیسایزرها
پوشش ها > پودری BASF
ب آ اس اف ایران
Jonwax 26 افزودنی > آبگریز کننده
افزودنی > واکس ها
افزودنی > ضد بلوکه شدن > واکس ها
افزودنی > ضد خش کننده > واکس ها
پوشش ها > صنعتی BASF
ب آ اس اف ایران
Tego® Phobe 1650 افزودنی > آبگریز کننده پوشش ها Evonik
ایوانیک ایران
Troykyd® D734 افزودنی > آبگریز کننده
افزودنی > ضد کف/ضد حباب > غیرسیلیکونی
پوشش ها > مرکب > فلکسو
پوشش ها > مرکب > گراور
پوشش ها > مرکب
Troy
کالاکار
Deurex® MT 9120 افزودنی > آبگریز کننده
افزودنی > واکس ها
افزودنی > ضد خش کننده > واکس ها
پوشش ها > پودری
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب
Deurex
آنا شیمی
Deurex® MPF 2520 D افزودنی > آبگریز کننده
افزودنی > واکس ها > پلی پروپیلنی
افزودنی > بهبود دهنده سطح > عامل بافت دهنده
افزودنی > کنترل کننده لغزش > واکس ها
افزودنی > ضد بلوکه شدن > واکس ها
افزودنی > ضد خش کننده > واکس ها
پوشش ها > پودری
پوشش ها > صنعتی
Deurex
آنا شیمی
Troykyd® D702 افزودنی > آبگریز کننده
افزودنی > ضد کف/ضد حباب > غیرسیلیکونی
پوشش ها Troy
کالاکار
Troykyd® D01 افزودنی > آبگریز کننده
افزودنی > ضد کف/ضد حباب > غیرسیلیکونی
پوشش ها Troy
کالاکار
Troykyd® D727 افزودنی > آبگریز کننده
افزودنی > ضد کف/ضد حباب > غیرسیلیکونی
پوشش ها > مرکب Troy
کالاکار
Troykyd® D726 افزودنی > آبگریز کننده
افزودنی > ضد کف/ضد حباب
پوشش ها > آب پایه Troy
کالاکار
Troykyd® D704 افزودنی > آبگریز کننده
افزودنی > ضد کف/ضد حباب
پوشش ها > آب پایه Troy
کالاکار
AEROSIL® R 812 افزودنی > آبگریز کننده
افزودنی > خشک کن
افزودنی > پرکننده ها > سیلیکا
افزودنی > ضد رطوبت
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
پوشش ها > پودری
پوشش ها
چسب ها
چسب ها > درزگیر و آب بند
Evonik
ایوانیک ایران > سیلیکا