نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Polyglykol® 600 PU افزودنی > نرم کننده/پلاستیسایزرها > غیرفتالات
حلال ها > گلایکولی و گلایکول اتر
افزودنی > روان کننده > واکس پلی اتیلنی
پوشش ها
پلاستیک ها > تولید الیاف
پوشش ها > مرکب
Clariant
شرکت هوپاد
Pewax® E 14 افزودنی > واکس ها > پلی اتیلنی
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > روان کننده > واکس پلی اتیلنی
پوشش ها > مرکب Deurex
آنا شیمی
PLASTISTRENGTH 770 افزودنی > روان کننده
افزودنی > کمک فرآیند
پلاستیک ها > اکستروژن ورق و پروفیل
پلاستیک ها > کلندرینگ
Arkema
امیا پارس
Deurex® A 70 افزودنی > واکس ها > آمیدی
افزودنی > روان کننده
افزودنی > ضد بلوکه شدن > واکس ها
پوشش ها
پوشش ها > مرکب
Deurex
آنا شیمی
Deurex® EO 42 افزودنی > واکس ها > پلی اتیلنی
افزودنی > ترکننده
افزودنی > روان کننده > واکس پلی اتیلنی
افزودنی > کنترل کننده لغزش > واکس ها
افزودنی > ضد سایش کننده > واکس ها
افزودنی > ضد بلوکه شدن > واکس ها
پوشش ها > مرکب Deurex
آنا شیمی
Deurex® E12 افزودنی > واکس ها > پلی اتیلنی
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > بهبود دهنده سطح > مات کننده
افزودنی > روان کننده > واکس پلی اتیلنی
افزودنی > ضد سایش کننده > واکس ها
پوشش ها
پوشش ها > مرکب
Deurex
آنا شیمی
Deurex® MPF 2320 H افزودنی > واکس ها > پلی پروپیلنی
افزودنی > روان کننده
افزودنی > کنترل کننده لغزش > واکس ها
افزودنی > ضد سایش کننده > واکس ها
افزودنی > ضد بلوکه شدن > واکس ها
پوشش ها > پودری
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب
Deurex
آنا شیمی
Deurex® MP 2180 افزودنی > واکس ها > پلی پروپیلنی
افزودنی > روان کننده
افزودنی > بهبود دهنده سطح > عامل بافت دهنده
افزودنی > بهبود دهنده سطح > مات کننده
افزودنی > ضد بلوکه شدن > واکس ها
افزودنی > ضد خش کننده > واکس ها
پوشش ها > پودری
پوشش ها > صنعتی
Deurex
آنا شیمی
Deurex® MP 2150 افزودنی > واکس ها > پلی پروپیلنی
افزودنی > روان کننده
افزودنی > بهبود دهنده سطح > عامل بافت دهنده
افزودنی > بهبود دهنده سطح > مات کننده
افزودنی > ضد بلوکه شدن > واکس ها
افزودنی > ضد خش کننده > واکس ها
پوشش ها > پودری
پوشش ها > صنعتی
Deurex
آنا شیمی
Deurex® MP 2140 افزودنی > واکس ها > پلی پروپیلنی
افزودنی > روان کننده
افزودنی > بهبود دهنده سطح > عامل بافت دهنده
افزودنی > بهبود دهنده سطح > مات کننده
افزودنی > ضد بلوکه شدن > واکس ها
افزودنی > ضد خش کننده > واکس ها
پوشش ها > پودری
پوشش ها > صنعتی
Deurex
آنا شیمی
Deurex® MAF 7520 D افزودنی > واکس ها > آمیدی
افزودنی > روان کننده
افزودنی > ضد بلوکه شدن > واکس ها
پوشش ها > پودری
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب
Deurex
آنا شیمی
Deurex® MA 7450 افزودنی > روان کننده
افزودنی > واکس ها
پوشش ها
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب
Deurex
آنا شیمی
Deurex® MA 7320 افزودنی > روان کننده
افزودنی > واکس ها
پوشش ها > مرکب Deurex
آنا شیمی
Deurex® MA 7230 افزودنی > واکس ها > آمیدی
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > روان کننده
افزودنی > ضد بلوکه شدن > واکس ها
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > مرکب
Deurex
آنا شیمی
Deurex® MA 7220 افزودنی > روان کننده
افزودنی > کاتالیست/شتاب دهنده
افزودنی > واکس ها
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > مرکب
Deurex
آنا شیمی