نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Tego® Wipe Lux افزودنی > امولسیفایر > روغن در آب Evonik
ایوانیک ایران
Tego® Wipe Flex افزودنی > امولسیفایر > روغن در آب
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Tego® Wipe DE PF افزودنی > امولسیفایر > روغن در آب
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Tego® Emulprot افزودنی > امولسیفایر > روغن در آب Evonik
ایوانیک ایران
Tego® Care PS افزودنی > امولسیفایر > روغن در آب Evonik
ایوانیک ایران
Tego® Care LTP افزودنی > امولسیفایر > روغن در آب Evonik
ایوانیک ایران
Tego® Care CG 90 افزودنی > امولسیفایر > روغن در آب
افزودنی > صیقل دهنده/نرم کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Tego® Care 450 افزودنی > امولسیفایر > روغن در آب Evonik
ایوانیک ایران
Tego® Care 215 افزودنی > امولسیفایر > روغن در آب Evonik
ایوانیک ایران
Tego® Alkanol S 20 P افزودنی > امولسیفایر > روغن در آب Evonik
ایوانیک ایران
Tego® Alkanol S 2 Pellets افزودنی > امولسیفایر > آب در روغن
افزودنی > امولسیفایر > روغن در آب
Evonik
ایوانیک ایران
Tego® Alkanol L 23 P افزودنی > امولسیفایر > روغن در آب Evonik
ایوانیک ایران
Tego® Alkanol CS 20 P افزودنی > امولسیفایر > روغن در آب Evonik
ایوانیک ایران
Tego® Acid S 40 P افزودنی > امولسیفایر > روغن در آب Evonik
ایوانیک ایران
Tego® Acid S 100 P افزودنی > امولسیفایر > روغن در آب Evonik
ایوانیک ایران