نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Tego® Alkanol L 4 افزودنی > حل کننده
افزودنی > سرفاکتانت
Evonik
ایوانیک ایران
Varonic® APM افزودنی > حل کننده
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Tegosoft® PC 41 افزودنی > حل کننده
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Tegosoft® P افزودنی > نرم کننده/مرطوب کننده > استرها
افزودنی > حل کننده
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Tegosoft® CI افزودنی > تشکیل دهنده فیلم
افزودنی > حل کننده
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Tego® SIS 40 افزودنی > حل کننده
افزودنی > امولسیفایر > کمک امولسیفایر
Evonik
ایوانیک ایران
Tagat® S 2 افزودنی > حل کننده
افزودنی > امولسیفایر > روغن در آب
Evonik
ایوانیک ایران
Tagat® S افزودنی > حل کننده
افزودنی > امولسیفایر > روغن در آب
Evonik
ایوانیک ایران
TEGOSOFT® GMC 6 افزودنی > حل کننده
افزودنی > نرم کننده/مرطوب کننده
Evonik
ایوانیک ایران
TEGOSOFT® GC افزودنی > حل کننده
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
Evonik
ایوانیک ایران
TEGOSOFT® APS حلال ها > اتری و اترالکل
افزودنی > حل کننده
افزودنی > نرم کننده/مرطوب کننده > روغن های گیاهی، چربی ها و واکس ها
Evonik
ایوانیک ایران
TEGO® Solve 61 افزودنی > حل کننده
افزودنی > سرفاکتانت
افزودنی > مرطوب کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Rewoderm® LI 67-75 افزودنی > حالت دهنده
افزودنی > حل کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Rewoderm® LI 63 افزودنی > حالت دهنده
افزودنی > حل کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Lanogen® 1500 افزودنی > حل کننده Clariant
شرکت هوپاد