نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
افزودنی های شیمیایی افزودنی > بهبود دهنده سطح
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > ضد کف/ضد حباب
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبوددهنده های رئولوژیکی
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب > فلکسو
پوشش ها > مرکب > گراور
پوشش ها > مرکب > لیتوگرافی
پوشش ها > مرکب
BASF ، BASF > Efka
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا > رنگ و رزین
SS-SIL 355W افزودنی > آنتی کیکینگ
افزودنی > بهبود دهنده سطح
افزودنی > ضد بلوکه شدن
افزودنی > بهبود دهنده سطح > مات کننده
افزودنی > نگهدارنده ی رطوبت
پوشش ها > مرکب کیان رزین
Baysilone 3451 افزودنی > بهبود دهنده سطح پوشش ها کیان رزین
Baysilone OL 17 افزودنی > بهبود دهنده سطح پوشش ها کیان رزین
BYKETOL-SPECIAL افزودنی > بهبود دهنده سطح پوشش ها > آب پایه
پوشش ها
Byk
توان ، کیان رزین
Efka® FL 3777 افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره
افزودنی > ضد کف/ضد حباب
پوشش ها > حلال پایه BASF
کیان رزین ، مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Efka® 3500 افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > ترکننده
افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Efka® 3580 افزودنی > بهبود دهنده رویه > سیلیکونی ها
افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Efka® 3650 افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > ترکننده
افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره
پوشش ها > حلال پایه BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Efka® 7375 افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > ترکننده
افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره
پوشش ها > مرکب > اسکرین
پوشش ها > پخت نوری
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > مرکب > فلکسو
پوشش ها > مرکب > لیتوگرافی
پوشش ها > مرکب > وارنیش
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Efka® 7381 افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > ترکننده
افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > مرکب > فلکسو
پوشش ها > مرکب > وارنیش
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Efka® 7390 افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > ترکننده
افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره
پوشش ها > مرکب > اسکرین
پوشش ها > پخت نوری
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > مرکب > فلکسو
پوشش ها > مرکب > وارنیش
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Efka® FL 3600 افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره
پوشش ها > حلال پایه BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Efka® 3038 افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره پوشش ها
پوشش ها > حلال پایه
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Efka® 3232 افزودنی > بهبود دهنده رویه > سیلیکونی ها
افزودنی > ضد بلوکه شدن
افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره
افزودنی > ضد سایش کننده
پوشش ها
پوشش ها > حلال پایه
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا