نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Aquamat® 208 افزودنی > بهبود دهنده سطح
افزودنی > واکس ها > پلی اتیلنی
افزودنی > ضد سایش کننده > واکس ها
افزودنی > ضد خش کننده > واکس ها
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب
Byk
توان
Ceridust 2051 افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > ضد بلوکه شدن
افزودنی > کنترل کننده لغزش
افزودنی > بهبود دهنده سطح > مات کننده
پوشش ها > پودری
پوشش ها > صنعتی
Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Ceridust 6721 افزودنی > بهبود دهنده سطح
افزودنی > ضد بلوکه شدن
افزودنی > ضد خش کننده
افزودنی > کنترل کننده لغزش
پوشش ها Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Ceridust 9615 A افزودنی > بهبود دهنده سطح
افزودنی > ضد بلوکه شدن
افزودنی > ضد خش کننده
پوشش ها > پودری
پوشش ها > مرکب
Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Ceridust 9630 F افزودنی > واکس ها > پلی اتیلنی
افزودنی > بهبود دهنده سطح > مات کننده
افزودنی > کنترل کننده لغزش > واکس ها
افزودنی > ضد بلوکه شدن > واکس ها
پوشش ها
پوشش ها > مرکب
Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Ceridust 9610F افزودنی > بهبود دهنده سطح
افزودنی > ضد سایش کننده
افزودنی > کنترل کننده لغزش
پوشش ها
پوشش ها > مرکب
Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Nanobyk® -3610 افزودنی > بهبود دهنده سطح
افزودنی > ضد خش کننده
پوشش ها > پخت نوری
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
Byk
توان
Byk® -378 افزودنی > بهبود دهنده سطح
افزودنی > کنترل کننده لغزش > سیلیکونی
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب
پوشش ها > مرکب > وارنیش
Byk
توان
Byk® -330 افزودنی > ضد خش کننده > برپایه ی سلیکون
افزودنی > بهبود دهنده رویه > سیلیکونی ها
افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
Byk
توان
Byk® -306 افزودنی > بهبود دهنده سطح
افزودنی > ترکننده
افزودنی > ضد بلوکه شدن
افزودنی > ضد خش کننده
افزودنی > کنترل کننده لغزش
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > حلال پایه
Byk
توان
Byk® -220 S افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > بهبود دهنده سطح
افزودنی > ترکننده
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
Byk
توان
Deurex® MXS 3815 افزودنی > واکس ها > پلی اتیلنی
افزودنی > واکس ها > پلی پروپیلنی
افزودنی > بهبود دهنده سطح > عامل بافت دهنده
افزودنی > ضد خش کننده > واکس ها
پوشش ها > پودری
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب
Deurex
آنا شیمی
Deurex® MX 9720 افزودنی > واکس ها > پلی اتیلنی
افزودنی > بهبود دهنده سطح > عامل بافت دهنده
افزودنی > ضد بلوکه شدن > واکس ها
افزودنی > ضد خش کننده > واکس ها
پوشش ها > پودری
پوشش ها > صنعتی
Deurex
آنا شیمی
Deurex® MX 9718 افزودنی > واکس ها > آمیدی
افزودنی > واکس ها > پلی اتیلنی
افزودنی > بهبود دهنده سطح > عامل بافت دهنده
افزودنی > ضد سایش کننده > واکس ها
افزودنی > ضد بلوکه شدن > واکس ها
افزودنی > ضد خش کننده > واکس ها
پوشش ها Deurex
آنا شیمی
Deurex® MV 0330 افزودنی > ترکننده
افزودنی > بهبود دهنده سطح > عامل بافت دهنده
افزودنی > واکس ها
افزودنی > ضد خش کننده > واکس ها
پوشش ها > پودری
پوشش ها > صنعتی
Deurex
آنا شیمی