نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Troy Perma Dry® افزودنی > خشک کن پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > حلال پایه
Troy
کالاکار
AEROSIL® R 812 افزودنی > آبگریز کننده
افزودنی > خشک کن
افزودنی > پرکننده ها > سیلیکا
افزودنی > ضد رطوبت
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبوددهنده های رئولوژیکی
پوشش ها > پودری
پوشش ها
چسب ها
چسب ها > درزگیر و آب بند
Evonik
ایوانیک ایران > سیلیکا
Dynasylan® A افزودنی > خشک کن
افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت > سیلان ها
پلاستیک ها > تولید الیاف
چسب ها > درزگیر و آب بند
Evonik
ایوانیک ایران > سیلان ها
Byk® -UV 3505 افزودنی > ضد خش کننده > برپایه ی سلیکون
افزودنی > خشک کن
افزودنی > ترکننده > سیلیکونی
افزودنی > بهبود دهنده رویه > سیلیکونی ها
افزودنی > ضد سایش کننده
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > پخت نوری
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب > لیتوگرافی
پوشش ها > مرکب
پوشش ها > مرکب > وارنیش
Byk
توان
JSB – CO - 10 افزودنی > خشک کن پوشش ها جهان شیمی بسپار
JSB-Ca-5 افزودنی > خشک کن پوشش ها جهان شیمی بسپار
JSB-pb-32 افزودنی > خشک کن پوشش ها جهان شیمی بسپار
REEFACRYL, CA 100 افزودنی > خشک کن پوشش ها شرکت ریف ایران
REEFACRYL, Cobalt 100 افزودنی > خشک کن
افزودنی > کاتالیست/شتاب دهنده
پوشش ها شرکت ریف ایران
REEFACRYL, Lead 100 افزودنی > خشک کن پوشش ها شرکت ریف ایران
lead octoate 32% افزودنی > خشک کن پوشش ها بازرگانی کوثر
cobalt octoate 10% افزودنی > خشک کن پوشش ها بازرگانی کوثر
calcium octoate 5% افزودنی > خشک کن پوشش ها بازرگانی کوثر