نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
خشک کن زیرکونیوم افزودنی > خشک کن بنیان کالا شیمی
خشک کن سرب افزودنی > خشک کن بنیان کالا شیمی
خشک کن کلسیم افزودنی > خشک کن بنیان کالا شیمی
خشک کن کبالت افزودنی > خشک کن بنیان کالا شیمی
خشک کن كبالت بی رنگ افزودنی > خشک کن پوشش ها
پلاستیک ها > کستینگ
پوشش ها > مرکب
پترو اکتان ایساتیس
خشک کن منگنز افزودنی > خشک کن پوشش ها
پلاستیک ها > کستینگ
پوشش ها > مرکب
پترو اکتان ایساتیس
خشک کن زیرکونیوم افزودنی > خشک کن پوشش ها
پوشش ها > مرکب
پترو اکتان ایساتیس
خشک کن مس افزودنی > بازدارنده
افزودنی > خشک کن
افزودنی > کاتالیست/شتاب دهنده
افزودنی > نگهدارنده
پوشش ها پترو اکتان ایساتیس
خشک کن روی افزودنی > خشک کن پوشش ها
پوشش ها > مرکب
پترو اکتان ایساتیس
خشک کن سرب افزودنی > خشک کن پوشش ها
پلاستیک ها > کستینگ
پوشش ها > مرکب
پترو اکتان ایساتیس
خشک کن كبالت افزودنی > خشک کن پوشش ها
پلاستیک ها > کستینگ
پوشش ها > مرکب
پترو اکتان ایساتیس
خشک کن كلسيم افزودنی > خشک کن پوشش ها
پوشش ها > مرکب
پترو اکتان ایساتیس
Troy Perma Dry® افزودنی > خشک کن پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > حلال پایه
Troy
کالاکار
AEROSIL® R 812 افزودنی > آبگریز کننده
افزودنی > خشک کن
افزودنی > پرکننده ها > سیلیکا
افزودنی > ضد رطوبت
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
پوشش ها > پودری
پوشش ها
چسب ها
چسب ها > درزگیر و آب بند
Evonik
ایوانیک ایران > سیلیکا
Dynasylan® A افزودنی > خشک کن
افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت > سیلان ها
پلاستیک ها > تولید الیاف
چسب ها > درزگیر و آب بند
Evonik
ایوانیک ایران > سیلان ها