نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
افزودنی های TEGO برای بهبود رنگ پذیری در رنگ ها و پوشش ها افزودنی > ترکننده > سورفکتانت
افزودنی > ضد کف/ضد حباب
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب
Evonik > TEGO
ایوانیک ایران > افزودنیهای رنگ و پوشش
افزودنی های TEGO برای پوشش های ساختمانی افزودنی > ترکننده > سورفکتانت
افزودنی > ضد کف/ضد حباب
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب > وارنیش
Evonik > TEGO
ایوانیک ایران > افزودنیهای رنگ و پوشش
پخش کننده های ZETASPERSE و دیگر افزودنی ها برای پراکندگی آبی افزودنی > ترکننده
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > ترکننده > سورفکتانت
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب > فلکسو
پوشش ها > مرکب
پوشش ها > مرکب > وارنیش
Evonik > TEGO
ایوانیک ایران > افزودنیهای رنگ و پوشش
افزودنی ها و بایندر های TEGO برای جوهرافشان ها رزین > پلی یورتان ها > پلی ال
افزودنی > ترکننده
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > ضد کف/ضد حباب
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > پخت نوری
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > مرکب
Evonik > TEGO
ایوانیک ایران > افزودنیهای رنگ و پوشش
معرفی ابر مرطوب کننده های TEGO جهت استفاده در پوشش های صنعتی و جوهرهای چاپ افزودنی > ترکننده > سورفکتانت پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب > وارنیش
Evonik > TEGO
ایوانیک ایران > افزودنیهای رنگ و پوشش
Copolymer PF 10 افزودنی > سورفکتانت
افزودنی > ترکننده > سورفکتانت
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند
پوشش ها > آب پایه اصفهان کوپلیمر
افزودنی های ترکننده و بهبود دهنده سطح BASF افزودنی > بهبود دهنده سطح
افزودنی > ترکننده
BASF
Efka® FA 4672 افزودنی > ترکننده
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
پوشش ها BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Efka® FA 4620 افزودنی > ترکننده > پلیمرها
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > کاهنده ویسکوزیته
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
عوامل تر کننده برای بهبود سازگاری در پوشش‌های پایه آب افزودنی > ترکننده پوشش ها > آب پایه Clariant
شرکت هوپاد > Industrial Care ، شرکت هوپاد > Industrial Care > Paint & Coating
Efka® WE 3050 افزودنی > ترکننده
افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره
پوشش ها BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
HORDAMER PE 02 افزودنی > بهبوددهنده چسبندگی
افزودنی > ترکننده
افزودنی > ضد کف/ضد حباب
چسب ها > آب پایه
چسب ها > پخت حرارتی
پوشش ها
چسب ها > درزگیر و آب بند
پوشش ها > مرکب
Byk
توان
Efka® 5207 افزودنی > ترکننده
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > هایپردیسپرسانت
پوشش ها > حلال پایه BASF
ب آ اس اف ایران ، کیان رزین
Efka FA 4610 افزودنی > ترکننده
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
پوشش ها > صنعتی BASF
ب آ اس اف ایران ، کیان رزین
Hydropalat® 688 افزودنی > ترکننده پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب > لیتوگرافی
پوشش ها > مرکب
پوشش ها > مرکب > وارنیش
BASF
ب آ اس اف ایران