نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Hydropalat® 688 افزودنی > ترکننده پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب > لیتوگرافی
پوشش ها > مرکب
پوشش ها > مرکب > وارنیش
BASF
Hydropalat® 875PG افزودنی > ترکننده پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > مرکب
BASF
Hydropalat® 885 افزودنی > ترکننده پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > مرکب
BASF
Hydropalat® 886 افزودنی > ترکننده پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > مرکب > لیتوگرافی
پوشش ها > مرکب
BASF
Hydropalat® 130 افزودنی > ترکننده > پلیمرها پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب
BASF
Hydropalat® 875 افزودنی > ترکننده > سورفکتانت پوشش ها > آب پایه
چسب ها > آب پایه
پوشش ها > مرکب
BASF
Hydropalat® 680 افزودنی > ترکننده > سورفکتانت پوشش ها > آب پایه
چسب ها > آب پایه
پوشش ها > مرکب
BASF
Disponil® 286 افزودنی > ترکننده پوشش ها > آب پایه BASF
EFKA™ 3570 افزودنی > ترکننده چسب ها > آب پایه BASF
EFKA™ 3277 افزودنی > ترکننده چسب ها > پخت حرارتی
چسب ها > پخت نوری
چسب ها > حلال پایه
چسب ها > درزگیر و آب بند
BASF
EFKA™ 3034 افزودنی > ترکننده چسب ها > آب پایه
چسب ها > پخت حرارتی
چسب ها > پخت نوری
چسب ها > حلال پایه
چسب ها > درزگیر و آب بند
BASF
EFKA™ 3236 افزودنی > ترکننده چسب ها > پخت حرارتی
چسب ها > پخت نوری
چسب ها > حلال پایه
چسب ها > درزگیر و آب بند
BASF
Hydropalat® 140 افزودنی > ترکننده > سیلیکونی
افزودنی > بهبود دهنده رویه > سیلیکونی ها
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب
BASF
Hydropalat® 816 افزودنی > ترکننده
افزودنی > تشکیل دهنده فیلم
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > مرکب
پوشش ها > مرکب > وارنیش
BASF
Efka® 7311 افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > ترکننده
افزودنی > ضد بلوکه شدن
پوشش ها > مرکب > فلکسو
پوشش ها > مرکب > گراور
پوشش ها > مرکب
پوشش ها > مرکب > وارنیش
BASF