نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Efka® 5207 افزودنی > ترکننده
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > هایپردیسپرسانت
پوشش ها > حلال پایه BASF
کیان رزین ، مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Efka FA 4610 افزودنی > ترکننده
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
پوشش ها > صنعتی BASF
کیان رزین ، مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Hydropalat® 688 افزودنی > ترکننده پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب > لیتوگرافی
پوشش ها > مرکب
پوشش ها > مرکب > وارنیش
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Hydropalat® 875PG افزودنی > ترکننده پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > مرکب
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Hydropalat® 885 افزودنی > ترکننده پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > مرکب
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Hydropalat® 886 افزودنی > ترکننده پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > مرکب > لیتوگرافی
پوشش ها > مرکب
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Hydropalat® 130 افزودنی > ترکننده > پلیمرها پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Hydropalat® 875 افزودنی > ترکننده > سورفکتانت پوشش ها > آب پایه
چسب ها > آب پایه
پوشش ها > مرکب
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Hydropalat® 680 افزودنی > ترکننده > سورفکتانت پوشش ها > آب پایه
چسب ها > آب پایه
پوشش ها > مرکب
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Disponil® 286 افزودنی > ترکننده پوشش ها > آب پایه BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
EFKA™ 3570 افزودنی > ترکننده چسب ها > آب پایه BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
EFKA™ 3277 افزودنی > ترکننده چسب ها > پخت حرارتی
چسب ها > پخت نوری
چسب ها > حلال پایه
چسب ها > درزگیر و آب بند
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
EFKA™ 3034 افزودنی > ترکننده چسب ها > آب پایه
چسب ها > پخت حرارتی
چسب ها > پخت نوری
چسب ها > حلال پایه
چسب ها > درزگیر و آب بند
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
EFKA™ 3236 افزودنی > ترکننده چسب ها > پخت حرارتی
چسب ها > پخت نوری
چسب ها > حلال پایه
چسب ها > درزگیر و آب بند
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Hydropalat® 140 افزودنی > ترکننده > سیلیکونی
افزودنی > بهبود دهنده رویه > سیلیکونی ها
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا